กระทรวงพลังงาน คิกออฟ “พลังงานชุมชน ปี 2562″เน้น 3 กลุ่มหลัก

กระทรวงพลังงาน คิกออฟ “พลังงานชุมชน ปี 2562″เน้น 3 กลุ่มหลัก

กระทรวงพลังงานพร้อมขับเคลื่อนพลังงานชุมชนสู่ความยั่งยืน เน้น 3 กลุ่มเป้าหมายประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
ณ ห้องราชาวดี2 โรงแรมปริ้นซ์พาเลส
นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศ เป็นพลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ รวม 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดและหน่วยงานในส่วนกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านพลังงานเชิงพื้นที่ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โดยทิศทางพลังงานชุมชน ประจำปี 2562 จะมุ่งเน้นดำเนิน กิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน โรงเรียน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อตอบสนองต่อแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน โดยปีนี้สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จะร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานชุมชนใน 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี 130 แห่ง โดยจะมีการศึกษาการใช้พลังงาน ศึกษาศักยภาพความเหมาะสมในส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ที่จะช่วยเสริมพลังและลดต้นทุนทางด้านพลังงานกับชุมชนนั้น รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานกับประชาชนในพื้นที่
  2. โรงเรียนพลังงานชุมชน 152 แห่ง จะมีการจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและ แผนพลังงานในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกรั้วโรงเรียน
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 70 กลุ่ม โดยนอกจากจะมีการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 70 ระบบแล้ว ยังมีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่สนใจผู้เข้าร่วมโครงการในการร่วมจัดทำฐานรากและราวตากวัสดุ

โดยกระทรวงพลังงานคาดหวังว่า การขับเคลื่อนโครงการพลังงานชุมชนในมิติต่างๆทั้งหมดในปี 2562 จะทำให้เกิดการพัฒนานักวิจัยพลังงานชุมชน ขยายเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน กลุ่มเยาวชนนักวางแผนพลังงาน เกิดต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน เกิดชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนพึ่งตนเอง โรงเรียนพลังงานชุมชนต้นแบบ เพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เชื่อมโยงโครงการพลังงานยั่งยืนกับแหล่งทุนสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน มีการบริหารจัดการโดยประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจรทางด้าน บุคลากร ทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางด้านพลังงานของประเทศสืบไป

เอกสารประกอบการสัมมนา : การพยากรณ์การใช้พลังงานระดับชุมชน https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1GkmRqb66xDI7OXT8BNDHUwEVV6yCSJE_?usp=drive_open

แนวทางการดำเนินงานปี 2562 : 

สมดุลพลังงาน : 

ตารางการแปลงหน่วยแยกรายพลังงาน :