กระทรวงพลังงาน และ GIZ ร่วมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.)

กระทรวงพลังงาน และ GIZ ร่วมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน (Thai – German Climate Change Policy Programme : TGCT – Energy จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและความรู้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดและอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ในการติดตั้งและการซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โดยปัจจุบันการสนับสนุนให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับการเกษตรและอื่นๆ เป็นนโยบายที่กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญ เห็นได้จาก “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง” โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เฉพาะปี 2559-2561 มีการส่งเสริมไปถึง 846 โครงการ ระบบเกษตร 755 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 91 แห่งในพื้นที่ 56 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภัยแล้งทั่วประเทศ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 9,571 ครัวเรือน โดยการอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน (Thai – German Climate Change Policy Programme : TGCT – Energy ในครั้งนี้เป็นเสมือนการฝึกทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดและอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและวิทยากรจาก“วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี” มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วางเป้าหมายพัฒนาศักยภาพ 18 จังหวัดนำร่องทั่วประเทศ เริ่มกิจกรรมประเดิม 2 รุ่น ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้โจโก้ จังหวัดน่าน และ รุ่นที่ 2 สำหรับจังหวัดระยองจะใช้สถานที่ฝึกอบรมที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยเนื้อหาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและการซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา จะเน้นทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจหลักการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซล ประเภทของแผงชนิดต่างๆ ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงอาทิตย์ในประเทศไทย การยกกรณีศึกษาการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยกับการเกษตร ขนาดของระบบสูบน้ำที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้น้ำและความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิด การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งการฝึกคำนวณความคุ้มค่า เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์จะมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน) จากนั้นในช่วงบ่ายจะฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดทางไฟฟ้ากับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบ เช่น แผงโซล่าเซลชนิดต่างๆ ทิศทางการติดตั้ง การวัดค่าประสิทธิภาพ รูปแบบของอินเวอร์เตอร์และการนำไปใช้กับปั๊มน้ำประเภทต่างๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คือเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดและอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลบำรุงรักษา ขยายผลการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีการบริหารจัดการผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป