กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล

คุณยศพลพัฒ บุนนาค (พล) ได้เรียนรู้เข้าใจถึงความสำคัญ และวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแล้ว อีกทั้งได้แรงบันดาลใจ ในเรื่องน้ำมัน “ไบโอดีเซล” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ได้ทรงชี้นำเป็นแนวทางพระราชดำริ ให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้หันไปใช้พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล เพื่อช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่พสกนิกรชาวไทย ได้พึ่งพาตนเอง และลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากมายมหาศาล จึงหันมาสนใจ ตั้งใจลงมือทำนำมันไบโอดีเซลอย่างจริงจัง และคิดที่จะช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จึงชักชวนรวบรวมกลุ่มชาวบ้านท้องถิ่นในอำเภอยะลา ทั้งชายไทยพุทธ และพี่น้องชาวมุสลิม รวมตัวกันได้ 9 คนจากนั้นจึงได้จดทะเบียน เป็น “วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล” ขึ้น หลังวันจักรี ปีฉลู เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา ซึ่งในปัจจุบันกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล มีสมาชิกผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแล้ว 167 คน และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส จากการที่กลุ่มฯ ได้มุ่งมั่นทุ่มเททำงาน ร่วมใจเป็นหนึ่งอันเดียวกัน สามารถขยายงานกว้างขวางได้มากยิ่งขึ้นตามลำดับ จนได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ตลอดรวมทั้งพี่น้องประชาชน ที่ให้ความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งอนาคตทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล คาดหวังให้หน่วยงานราชการและภาครัฐ ในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องน้ำมันไบโอดีเซล พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ ที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้าน รวมถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีงานทำ อีกทั้งย่างช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ณ ปัจจุบัน ในหลายประเทศทั่วโลก ได้ให้ความสนใจในการใช้พลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นในกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งขอความร่วมมือต่อมวลมหาประชาชนทั่วโลก ในการช่วยกัน “ลดสภาวะโลกร้อน” อันเกิดจากการที่มนุษย์ ปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซ ลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศ กลายเป็นแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse gas) หรือ GHG และก๊าซอีกหลายชนิด ที่ไม่ดูดกลืนแสง อินฟราเรด จากดวงอาทิตย์ จึงทำให้โลกมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทุกปี

วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ประธานกลุ่ม โดย คุณยศพลพัฒ บุนนาค ยังมีส่วนร่วมบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน ชาวบ้านเมืองยะลา น้อมนำงานในโครงการตามแนวพระราชดำริ ช่วยลดสภาวะโลกร้อน ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล มีความประสงค์ ต้องการที่จะทำให้จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดนำร่อง เป็นต้นแบบ ไบโอดีเซล พลังงานทดแทนที่สะอาด เพื่อจะขยายกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ไปสู่ยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย หากมีโอกาส และภาครัฐบาล ได้สนับสนุนเปิดโอกาสให้ ณ ปัจจุบัน นี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ได้ผลิตน้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ เพื่อช่วยยืดอายุการเสื่อมสภาพของแก้มยาง และมีคุณสมบัติพิเศษ ป้องกันสุนัขฉี่ใส่ล้อยางรถยนต์ มีชื่อ ว่า “ไบโอแว๊ค” ซึ่งเป็นผลพลอยได้ มาจากการวิจัย การผลิตน้ำมัน “ไบโอดีเซล” กำลังต้องการตัวแทน ช่วยรับนำไปจำหน่าย หรือช่วยสั่งซื้อนำไปใช้ เพื่อแบ่งปันผลกำไร กลับคืนไปให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในกลุ่มต่อไป สำหลับผู้ที่สนใจชมกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ท่านสามารถติดต่อเข้าชม โรงงานผลิตหรือศึกษาดูงานได้ที่ วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล เลขที่ 85/7 ม.1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-5782-4393 , 09-1048-9749 , 08-9463-9723 , คุณยศพลพัฒ บุนนาค กล่าวในที่สุด

ขอขอบคุณภาพ คุณ Genna Lehman (เจนน่า เลห์แมน) และคุณสารัตถ์ สืบสันติกุล เรขานุการโท ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ ตัวแทนคุณพอล โรบิลลิอาร์ด เอกอักครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
: สนับสนุนข่าว โดย คุณพัชชานันท์ บุนนาค, คุณกัลณพัฒน์ บุนนาค, คุณไพโรจน์ พร้าโน๊ต, คุณยศพลพัฒ บุนนาค Yala Biodieselกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบโอดีเซล เลขที่ 85/7 ม.1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-5782-4393 หรือ สำนักงานพลังงานจังหวัด ยะลา เบอร์โทร 073 203 541 มือถือ 081 174 7944 e-mail : yala@energy.mail.go.th

เครดิต: มูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซล