การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โดยที่ปรึกษากลุ่มที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ

ณ โรงแรม The Zense Boutique จังหวัดพิษณุโลก

โดย ผศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา และทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภายในงานมีสำนักงานพลังงานจังหวัด ในโซนภาคเหนือเข้าร่วม 13 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณกว่า 30 คน

การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปและแนะแนวทางในการดำเนินการในการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

  • สรุปผลภาพรวมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
  • แนวทางการออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
  • การบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
  • แนวทางการสร้างความยั่งยืน

 

ลิงค์เอกสารสรุปผล https://www.dropbox.com/s/7lzzbgemg3bdof8/01%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SWP%20up190461e.pdf?dl=0