GIZ และกระทรวงพลังงาน จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน: พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ 9 – 10 สิงหาคม 2561

GIZ และกระทรวงพลังงาน จัดการสัมมนา: พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่
9 – 10 สิงหาคม 2561 

เอกสารประกอบการสัมมนา : พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ https://drive.google.com/drive/folders/1sajreuvR9ZMg6q1-uv3_3J-OHlGYRITp

ปัจจุบัน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง มีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานต่างๆ เข้ามาใช้งานในระบบพลังงาน เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นต้น การอบรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสมัยใหม่ รวมถึงกระแสโลกด้านพลังงานทดแทน เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้และปัจจัยสาคัญดังกล่าวไปใช้ประกอบการกาหนดนโยบายและแผนด้านพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล
โครงการพลังงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme-Energy: TGCP-Energy) โครงการ TGCP-Energy เป็นโครงการความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อสนับสนุนพัฒนากรอบเงื่อนไขเพื่อให้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยได้รับการโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการดาเนินโครงการจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) โดยมีกรอบการดาเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โครงการ TGCP-Energy สนับสนุน สนย. ในการทาให้กระบวนการวางแผนพลังงานในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างทันสมัยและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด บุคลากรจากทั้งในและต่างประเทศภายใต้โครงการให้คาปรึกษา ดาเนินการพัฒนาเครื่องมือประกอบการวางแผนในรูปแบบดิจิทัล และจัดการฝึกอบรมให้กับ สนย. สานักงานพลังงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงการดาเนินการระดับจังหวัดเข้ากับเป้าหมายและแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์
▪ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
▪ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของต่างประเทศในด้านพลังงานทดแทน
▪ สรุปองค์ความรู้ในระดับที่เข้าใจได้ง่ายและจาเป็นต่อการวางแผนกาหนดนโยบายและแผนด้านพลังงาน
▪ เพื่อส่งเสริมด้านการออกแบบนโยบายที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบพลังงานและตลาดพลังงานของประเทศไทย
▪ ศึกษาดูงานในสถานที่ด้านพลังงานเพื่อทาความเข้าใจจากการดาเนินการจริง
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงพลังงาน เช่น สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ภายใต้สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รวมถึงบุคลากรจากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน 20 ท่าน
กำหนดการ วันพฤหัสดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สถานที่: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– แนะนาโครงการ TGCP – Energy
การบรรยายหัวข้อ “Global Energy Trends and Prominent International Energy Policies”
โดย Dr.Christoph Menke, Joint Graduate School of Energy & Environment (KMUTT)/ University of Applied Science Trier, Germany http://


การบรรยายหัวข้อ “Roles of Emerging Energy Technologies and Innovation” Grid Integration, Smart Grid and Energy Storage Systems
โดย Mr. Jürgen Bender, Bender-IS
การบรรยายหัวข้อ “Roles of Emerging Energy Technologies and Innovation” Blockchain and Digitalization
โดย Mr. Thomas Chrometzka, GIZ
การบรรยายหัวข้อ “Thailand’s future energy and disruptive technology”
opportunities and challenges
โดย GIZ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Reflection on global energy trends and policy recommendations – its implication and application to Thai context that can be reflected in policies”
ดาเนินรายการโดย GIZ
นาเสนอผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สรุปการสัมมนา
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 สถานที่: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ออกเดินทางไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนวัตกรรม บรัษัท ปตท. จากัด (มหาชน) อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ออกเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก (Sunny Bangchak) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก (Sunny Bangchak)
ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต