กำหนดการงานส่งมอบแบตเตอรี่ โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ขยายผล ระยะที่ 2

        กำหนดการงานส่งมอบแบตเตอรี่โครงการ แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ขยายผล ระยะที่ (รายละเอียดระยะที่ 1 คลิ๊ก) ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือก หมู่ 1 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เวลา กิจกรรม

10.00 – 10.15 น. ลงทะเบียน

10.15 – 11.15 น. นิทรรศการพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง

11.15 – 11.20 น. ประธานเครือข่ายฯกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ

11.20 – 11.40 น. กล่าวเปิดงาน ประธานร่วมจากภาครัฐ และเอกชน

11.40 – 12.00 น. พิธีส่งมอบ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืน แสงสว่างกลับสู่ชุมชน”

12.00 – 13.00 น. รับประธานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น. นำชมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้พลังงาน ทดแทนพึ่งตนเอง

13.30 – 14.30 น. เสวนา การมีส่วนร่วมของชุมชนใน การจัดการความยั่งยืน

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30 – 14.45 น. สรุปกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกัน

15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ