ก.พลังงาน ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ช่วยเกษตรกรสู้ภาวะภัยแล้ง เพิ่มผลผลิตมูลค่ากว่า 199 ล้านบาท

ก.พลังงาน ช่วยเกษตรกรสู้ภาวะภัยแล้ง สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
ด้วยระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เป็นจำนวนมากถึง
199.04  ล้านบาท

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และมีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงพลังงาน จึงได้ ดำเนิน “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง” ขึ้น เพื่อสนับสนุนความรู้ เทคนิคและเทคโนโลยีการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง ให้มีอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยไม่ให้พืชที่เพาะปลูกเสียหายจากการขาดแคลนน้ำเมื่อประสบปัญหาภัยแล้ง และช่วยลดต้นทุนจากการทดแทนการใช้น้ำมัน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัด ประสานเครือข่ายพลังงานชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสม โดยการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน ให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของชุมชน และให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองทางด้านพลังงาน และนำไปสู่การลดต้นทุนการใช้พลังงานในภาคเกษตรและอุปโภคบริโภค

โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และได้ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 846 ระบบ ในพื้นที่ 56 จังหวัดในเขตพื้นที่ภัยแล้งทั่วประเทศ ให้การช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 9,571 ราย(ครัวเรือน) พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 40,750 ไร่ เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจำนวน 2,115 กิโลวัตต์ ทำให้สามารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,796 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)/ปี  ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้มากถึง 199.04  ล้านบาท

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการ จำนวน 53 ระบบ ช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 410 ราย พื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 4,600 ไร่ ซึ่งสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จำนวน 133 กิโลวัตต์  และในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนั้น กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการ จำนวน 4 ระบบ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 31 ราย พื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน จำนวน 364 ไร่ ซึ่งสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จำนวน 10 กิโลวัตต์

“สำหรับโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปี 2560 นั้น กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการทั้งหมด จำนวน 846 ระบบในพื้นที่ 56 จังหวัดในเขตพื้นที่ภัยแล้งทั่วประเทศ ซึ่งได้ช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 9,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 40,000 ไร่ สามารถเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จำนวน 2,115 กิโลวัตต์  คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 199 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว

 

………………………………………………………………….