คู่มือเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมสำหรับภาคประชาชน

link ดาวน์โหลดคู่มือเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมสำหรับภาคประชาชน https://drive.google.com/file/d/0ByH1hvoyB1CxYUZad0tkd3c3cWs/view
**คู่มือเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมสำหรับภาคประชาชน คู่มือเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม สำหรับภาคประชาชน ฉบับ PDF. คู่มือเทคโนโลยีพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนพอเพียง จากผลการดำเนินงานโครงการวางแผนพลังงานชุมชน ตั้งแต่ ปี 2549- ปัจจุบัน 
ได้มีการสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการนำเทคโนโลยีไปใช้งานในพื้นที่ ซึ่งมีเทคโนโลยีพลังงานหลากหลายประเภทในแต่ละพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชน และได้พบว่า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มอุตสาหกรรม มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ในเทคโนโลยีต่างๆที่ได้พัฒนาขึ้น รวมทั้งต้องการให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงในพื้นที่ของทุกจังหวัด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อเป็นการขยายผลออกไปสู่วงกว้าง ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่มีการใช้งานในปัจจุบันและที่เป็นนวัตกรรมของปราชญ์ชาวบ้าน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเนื้อหาคู่มือประกอบด้วยข้อมูลเทคโนโลยีทั้งหมด 23 เทคโนโลยี ทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ที่อธิบายหลักการทำงาน ประโยชน์และความเหมาะสม การใช้งาน ส่วนประกอบของเทคโนโลยี ขั้นตอนการสร้าง ขั้นตอนการใช้งาน และการบำรุงรักษา ดังต่อไปนี้ 1) ห้องอบแสงอาทิตย์สำหรับ ยางพารา 2) ห้องอบแสงอาทิตย์สำหรับ อาหารทะเล และ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3) เตาชีวมวล (อย่างน้อย 4 แบบ) 4) เตาเศรษฐกิจประยุกต์ 5) เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง 6) เตาย่างไก่ไร้ควันประสิทธิภาพสูง 7) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง และแบบนอน การเก็บ และการแปรรูปน้ำส้มควันไม้ 8) บ่อหมักแก๊สชีวภาพ ขนาด 2 , 4 และ 8 ลบ.ม. สำหรับครัวเรือน 9) เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแบบตะเกียบและการนำไปใช้งาน 10) เครื่องสูบน้ำ ระบบแก็สซิฟิเคชั่น 11) พลังงานลม สำหรับชุมชน 12) เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับครัวเรือน 13) ระบบสูบน้ำแสงอาทิตย์ 14) ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 15) เครื่องหีบสบู่ดำ สำหรับชุมชน 16) จักยานสูบน้ำ ด้วยแรงคน 17) ฝาครอบเตาแก๊ส 18) การทำถ่านอัดแท่งด้วยแรงคนและเครื่อง คู่มือรวมเทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่เหมาะสมสำหรับภาคประชาชนเล่มนี้ จะเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับการใช้พลังงานของประชาชน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรม จนเกิดผลการประหยัด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเทคโนโลยีพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนพอเพียง อย่างแท้จริง