ตู้อบโพลีคาร์บอเนตแบบโดมย่อ

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณโลก สนับสนุนตู้อบโพลีคาร์บอเนตแบบโดมย่อ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพร บ้านโปร่งนก ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดระยะเวลาการตากข้าวเกรียบสมุนไพร และเพิ่มปริมาณผลผลิต ในช่วงฤดูฝน