บทบาท สสช.ในฐานะที่ปรึกษา โครงการ Koh Jik ReCharge

บทบาทสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กรณีศึกษา การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ชุมชนเกาะจิก ม. 1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

อ่านจากลิงค์ : https://drive.google.com/open?id=18wMfbWG5UqAvmQEAZKVw4VT4u6rlGWar

นำเสนอ KohJik ReCharge พ.ย. 2562 (Koh Jik ReCharge_Nov) : http://