ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ลิงค์ : http://project.enconfund.go.th/setting/announcement/view/6rJogSAdSLwGeqiyweaVNDtyGS40FTBBhnPyFLW0klSm.~bRPFRHkGiospjbufmxaKQFfc4W6CKMuucEspsKKA–

หน่วยงานใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเข้าลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่างนี้

เวปไซด์กองทุนฯ http://www.enconfund.go.th/

คู่มือการกรอกข้อมูล http://www.enconfund.go.th/images/Banner/split/manual.pdf

ลิงค์การลงทะเบียน http://project.enconfund.go.th/home

ด้วย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ อุดหนุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร ในการดำเนินงานส่งเสริม ค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม สาธิตหรือริเริ่ม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงานหรือการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านพลังงานของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (EEP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015) คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน – เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานและมิได้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งค้าหากำไร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย – บุคลากรหลักที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่ขอรับทุน และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ – กรณีโครงการที่ยื่นขอรับทุน ได้รับทุนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนจากแหล่งทุนอื่น โปรดระบุแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

manual-คู่มือการขอโครงการกองทุน ระบบลงทะเบียน
และ ระบบยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์.pdf :