ประปาภูเขา มีน้ำ มีป่า มีพลังงาน มีความสุข

ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับครัวเรือนขนาด 300 W 1000 W 3000 W ขยายผลกว่า 50 ครัวเรือน ณ บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (ชมภาพประกอบเพิ่มเติม คลิ๊ก)

รายละเอียดเชิง เทคนิค

ชุดกังหันน้้ำคีรีวง ชุดกังหันน้ำคีรีวงพัฒนามาจากศักยภาพพลังน้ำและปริมาณความต้องการไฟฟ้าของแต่ละขนาดในพื้นที่ ชุมชนคีรีวงโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิสาหกิจชุมชนกังหันน้ำคีรีวง มีลักษณะเป็นกังหันน้ำเพลตันต่อร่วมกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด ๑ กิโลวัตต์ ที่อัตราการ ไหล ๔ ลิตร/วินาที ระยะเฮด ๘๐ เมตร (สามารถนำไปใช้งานที่อัตราการไหลต่ำกว่านี้ได้ แต่ต้องปรับเปลี่ยน ขนาดหัวฉีด และกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะลดลง) สามารถผลิตและซ่อมแซมได้เองโดยอาศัยเทคโนโลยีในชุมชน
KIRIWONG Pico Hydro set
พลังน้ำ (W) = ๙.๘๑ x ระยะเฮด (m) x อัตราการไหล (l/s) พลังน้ า (kW) = ๙.๘๑ x ระยะเฮด (m) x อัตราการไหล (m๓/s)
พลังงานไฟฟ้า (kW) = ๐.๕ x พลังน้ า (kW)
ชุดกังหันน้ำคีรีวง ประกอบด้วยชุดใบพัดกังหันน้ำเพลตัน ทำงานด้วยแรงกระแทกของกระแสน้ำจาก อ่างเก็บน้ำที่ไหลผ่านท่อส่งน้ำแล้วพุ่งผ่านหัวฉีด ขณะที่เพลาของกังหันจะต่ออยู่กับเพลาของมอเตอร์ไฟฟ้า เหนี่ยวนำที่ทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังนี้

  1. ชุดใบพัดเพลตัน ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของน้ำเป็นพลังงานกล ประกอบด้วยลูกถ้วยแบบเพลตัน ผลิตจากสแตนเลสจำนวน ๑๘ ลูกยึดติดอยู่กับหน้าแปลน ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์ กลางส่วนหมุน (PCD) ๒๐๐ mm
  2. หัวฉีด ทำหน้าที่เร่งความเร็วของน้ำก่อนเข้าปะทะใบกังหัน โดยติดตั้งหัวฉีดขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑๐-๒๒ mm (ขึ้นอยู่กับระยะเฮดและอัตราการไหลในแต่ละสถานที่ติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด ใน แนวราบ ณ ตำแหน่งกึ่งกลางของแนวเส้น PCD
  3. มอเตอร์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวน ำ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ V ๑.๕ kW ๖ pole ๙๕๐ rpm ร่วมกับตัวเก็บประจุขนาด ๓๐ uF และ ๖๐ uF ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลที่ เพลาของมอเตอร์/กังหันน้ า เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ ๑ เฟส ๒๒๐ ๕๐ Hz เพื่อจ่ายให้กับผู้ใช้ไฟ
  4. ชุดโครงสร้างรองรับ ทำหน้าที่รองรับส่วนประกอบทั้งหมด ประกอบด้วยแท่นเครื่องและฝาครอบ ชุดใบพัดเพลตัน ผลิตจากเหล็กชั้นดี พ่นสีกันสนิม
  5. ชุดควบคุม ท าหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบกังหันน้ าให้คงที่ โดยใช้วิธีปรับปริมาณ ไฟฟ้าที่ออกจากชุดกังหันน้ำ (Dummy load type) เพื่อปรับเปลี่ยนปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายให้ภาระทางไฟฟ้าทิ้ง โดยใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น ไทริสเตอร์ ในปริมาณที่สัมพันธ์กับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตด้วยชุดกังหันน้ำกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้โดยภาระทางไฟฟ้า เพื่อให้ความเร็วรอบของชุดกังหันน้ าคงที่ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ของปริมาณภาระทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมที่นิยมใช้ในชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ที่มา : การผลิตไฟฟ้าจากกังหันนำขนาดเล็กมาก ในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรธีรรมราช ดำเนินงานโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ จาก โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน 2558 (Community ESCO Fund) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณ สมบัติ จุฬากาญจน์ โทร. 08 9970 0822