ประเมินผลวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ (ITAP) ณ วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านพลังงานทดแทน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านพลังงานทดแทนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายนิคม เดชพร พลังงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ นายสายพันธุ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ นายโกวิทย์ กางนอก ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านพลังงานทดแทนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(ITAP)