ป่าเด็งชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน รับรางวัลมีชัย วีระไวทยะ ด้านการพัฒนาสังคมชนบท

เมื่อวันที่ วันที่ 4 เมษายน 2562 ชุมชนป่าเด็งได้รับมอบรางวัล ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนโดย มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี / นายโกศล แสงทอง ประธานเครือข่าย/แฟนเพจ https://www.facebook.com/PadengEnergy/

https://www.facebook.com/PadengEnergy/

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ เครือข่ายชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชนป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีประธานเครือข่ายคือ นายโกศล แสงทอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2   ก.ย. 2558 ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ โดยเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ด้วยตนเอง และนำมาปรับใช้ในรูปแบบ “ป่าเด็งโมเดล” คือ คนในพื้นที่ต้องทำได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม จนทำให้ทุกวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองอย่างเพียงพอ และยังสามารถช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยได้จัดตั้งเป็น “สถาบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือก” เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อขยายองค์ความรู้สู่ชมชนอื่นๆ ในวงกว้าง เช่น หลักสูตรการวางแผนพลังงานชุมชน การติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพ เป็นต้น เป็นที่ยอมรับและถือเป็นต้นแบบของการจัดการชุมชนด้วยตนเองที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ด้วยความตั้งใจจริงของชาวบ้าน ส่งผลให้เครือข่ายฯ คว้ารางวัลสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เช่น รางวัลสุดยอดคนพลังงาน ประจำปี 2560 สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ระดับภูมิภาค และสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนระดับประเทศ รางวัล Thailand Energy Awards ประเภทโครการผลิตไฟฟ้า และก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน รวมทั้งรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2017

   

 รางวัลดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาโดย

คณะกรรมการรางวัลทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนโดย มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population & Community Development Association) และ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand Foundation)

ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสัมคมชนบท ของเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ด้านการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชนบทที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงาน ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในทางที่ดีขึ้นและยั่งยืนอย่างไร ผลงานที่ประจักษ์และเครือข่ายที่ร่วมมือ แผนงานในอนาคต หากได้รับรางวัลจะดำเนินกิจกรรมอะไร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมชนบทในอนาคต

คุณสมบัติบุคคลหรือองค์กรที่พิจารณาคัดเลือก

  1. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการทำความดี ด้าน การพัฒนาสังคมชนบทมาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลสร้างเป็น เครือข่ายหรือเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
  2. มีบทบาทสำคัญในการเพื่อช่วยเหลือคนในชนบท ให้ได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการบูรณาการที่ความหลากหลายจน เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านอาชีพ รายได้และสุขภาพ รวมถึงการ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างเสมอภาค
  3. บทเรียนและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรือองค์กร สามารถ สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น เพื่อนำไป ใช้ให้เกิดประโยชน์จริง สามารถติดตามและประเมินผลได้
  4. มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรมประจักษ์ชัด และเป็นประโยชน์ต่อ สาธารณชนโดยรวม
  5. เป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นองค์กรที่ยังคงดำรงสถานะอยู่ และมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะนำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW.PDA.OR.TH

อ่านรายละเอียด ชุมชนป่าเด็ง : พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง https://m.facebook.com/PadengEnergy/photos/…

ประวัติ  และผลงานขององค์กรที่มีผลงาน ด้านการพัฒนาสังคมชนบทดีเด่น

http://

 รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรที่เสนอ

ชื่อบุคคล/องค์กร …วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

วันที่จัดตั้งองค์กร…2 กันยายน 2558

หมายเลขทะเบียน …2-76-08-04/1-0021

ประเภทงาน …พลังงานทดแทน  เศรษฐกิจพอเพียง และ การแปรรูป

ที่อยู่ …..87 หมู่ที1 

ตำบล/แขวง …..ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ …..76170

โทรศัพท์ ….085-2907766, 0852719262    

เว็บไซต์ ….แฟนเพจ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

อีเมล์    jutarut_bun@hotmail.com

ชื่อผู้เสนอ    นายโกศล  แสงทอง

ที่อยู่   87 หมู่ที่1

ตำบล/แขวง …..ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดพชรบุรี   

รหัสไปรษณีย์ ……. 76170

โทรศัพท์ …. ….085-2907766, 0852719262      

เว็บไซต์ …..แฟนเพจ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

 อีเมล์    jutarut_bun@hotmail.com

สรุปผลงาน

  1. ภารกิจขององค์กร/ บุคคล

แผนงาน แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย

                   1.ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

2.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

                      3.ด้านพลังงาน

4.ด้านสิ่งแวดล้อม

                      5.ด้านสวัสดิการ

                      6.ด้านประเพณีและวัฒนธรรม  

  1. โครงการ / กิจกรรมดำเนินงาน

 รูปแบบการดำเนินงานเครือข่าย 2561

ประวัติความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. 2550 เกิดการรวมตัวของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเรียกกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มผลิใบ ที่มีความสนใจในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงเริ่มมีการปรึกษาหารือกันเป็นระยะ ผลจากการพูดคุยกันจึงเกิดแนวทางในหลายแนวทางเช่น การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงาน เรื่องภูมิปัญญา และเรื่องสวัสดิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สมาชิกเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานเริ่มมีระบบระเบียบมากขึ้น มีการตั้งคณะกรรมการ มีกฏระเบียบ มีระบบบัญชีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความโปร่งใส

โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม

  • คณะกรรมการบริหารงานเครือข่าย

นายโกศล แสงทอง                     ตำแหน่ง            ประธาน

นายมนัส ทิมเมฆ                        ตำแหน่ง            รองประธานฝ่ายแผนงาน

นายสมพร พรหมาธิวัฒ               ตำแหน่ง            รองประธานฝ่ายสถาบันการเรียนรู้

นางสาว จุฑารัตน์ ดอนไผ่ศรี       ตำแหน่ง            เหรัญญิก

นางสาวเสม จันทร์ประไพ           ตำแหน่ง            บัญชี

นางสาวพิมพ์วิมล ม่วงน้อย          ตำแหน่ง            เลขาฯ  

     คณะกรรมการฝ่ายแผนงาน แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย

กรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร นายวิสูตร จันทร์ประไพ

กรรมการด้านเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวรสริน สัตบุษ

กรรมการด้านพลังงาน นายไพรัช  สีสุขดี

กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม นายทวี เผ่าพงษ์

กรรมการด้านสวัสดิการ นางสาวสายฝน จันทร์ประไพ

กรรมการด้านประเพณีและวัฒนธรรม นายบำเพ็ญ ท้วมใหญ่