ป่าเด็งเจ้าภาพ เวทีเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง “ตามรอยพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง”

ป่าเด็งเจ้าภาพ เวทีเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ตามรอยพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง”

เมื่อวันที่ 12-14พฤศจิกายน 2561 เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ใช้พื้นที่ สถาบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือกตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จัดเวทีเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 8 โดยมีนายสรายุธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเครือข่ายที่มีการแบ่งโซนการทำงานตามสภาพของพื้นที่ได้แก่ โซนบูรพาชายฝั่ง โซนบูรพาสุวรรณศร โซนไตรคงคา และโซนตะนาวศรี และจัดทำแผนงานในแต่ละโซนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับองค์ความรู้ในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่สด สะอาด ปลอดภัย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตร การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การจัดการพลังงานในชุมชน เช่นการผลิตแก๊สชีวภาพทดแทน LPG การเผาถ่านไบโอชาร์เพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดิน การใช้เตาชีวมวล เตาเศรษฐกิจประยุกต์ลดการใช้ฟืน การใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แปรรูปอาหาร ลดระยะเวลา และเพิ่มความสะอาด ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า การทำธนาคารน้ำใต้ดิน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการรำกลองยาว พิธีสู่ขวัญ และการจัดการภัยพิบัติในชุมชน ด้วยการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การกักตุนอาหาร ยารักษาโรค การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และอีกประเด็นที่น่าสนใจจากเวทีครั้งนี้คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนแบบโฮมสเตย์ เพื่อขยายผลการทำงานและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการแสวงหาภาคีต่างๆในการทำงานพัฒนาร่วมกับ

งานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลางจะจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของตำบลภาคกลาง และความเข้มแข็งของชุมชน เครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และภาคี และหมุนเวียนการจัดงานไปตามพื้นที่ต่างๆของตำบลในภาคกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และรูปธรรมในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้จากนักวิชาการ การเรียนรู้แผนงานในแต่ละโซนเพื่อนำสู่การทำงานในอนาคตที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในครั้งนี้มีองค์กรร่วมจัด ร่วมสนับสนับสนุน เช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคี บริษัทโฟเซรา ประเทศไทย จำกัด เวทีครั้งนี่ทำให้เกิดการเรียนรู้แผนการทำงานของเครือข่ายภาคกลาง การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของตำบลเครือข่าย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) รวมทั้งภาคีต่างๆของเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง นำสู่การขยายรูปธรรมความพอเพียงต่อไป โดยเวทีเวทีเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 9 ปี 2562 เจ้าภาพครั้งต่อไปคือชุมชน ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี