ผอ.สสช. เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดเวลาการตากได้กว่า 50%

นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงอบแห้งขนาด 3 x 4 ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 จากการสัมภาษณ์จากประชาชนที่ใช้งานจริงผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจนอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะแล้ว โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดเวลาการตากได้กว่า 50% อีกด้วย

วันที่ 21 ต.ค. 62 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจ้าปลุกขนมหวาน ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 ต.ค. 62 วิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้ง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 24 ต.ค. 62 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านคลองสอง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

***วิสาหกิจลดใช้พลังงานเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สร้างต้นแบบความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ให้ประชาชนในพื้นที่ มีแผนการจัดการและพัฒนาพลังงานทดแทนจากฐานทรัพยากร หรือเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชน ผลิตพลังงานบนฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน การสร้างความมั่นคงจากหลากหลายของแหล่งพลังงานสามารถนำความรู้สากลมาปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างแรงงานท้องถิ่น สร้างเทคโนโลยีท้องถิ่นแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากภายนอก ใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน ผ่านโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน โดยจะเน้นสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของชุมชน (SMCE -Small and Micro CommunityEnterprise) เพื่อลด “ต้นทุนพลังงาน” ในกระบวนการผลิตของชุมชน ที่มีการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2557 วิสาหกิจชุมชนนำร่อง 36 กลุ่ม และขยายผลปีละ 76 กลุ่ม ปัจจุบัน (2557-2562) รวมทั้งสิ้นกว่า 504 กลุ่มทั่วประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 

สสช. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดทำแบบมาตรฐานและการประมาณราคา ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ http://ppp.energy.go.th/สสช-สัมมนาแบบมาตรฐานโรง/

แบบระบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3X4 เมตร http://ppp.energy.go.th/แบบระบบโรงอบแห้ง3×4/