พลังงานจังหวัดยโสธร ส่งเสริมกังหันลมสูบน้ำ พลังงานสะอาด ลดต้นทุนเกษตร “สร้างคน สร้างงาน สร้างความยั่งยืน”

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศที่นับวันจะมีราคาสูงขึ้น และพลังงานลมเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถสนับสนุนพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยกังหันลมเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ชุมชนสามารถพัฒนาผลิตขึ้นมาใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับความเร็วลมที่มีอยู่ในพื้นที่ และสำหรับพื้นที่ที่มีความเร็วลมต่ำ กังหันลมสูบน้ำขนาดเล็ก เป็นอีกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม ไม่ซับซ้อน ติดตั้งง่าย เกษตรกรดูแลบำรุงรักษาระบบเองได้ และสามารถส่งเสริมให้มีการผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบระบบกังหันลมสูบน้ำเพื่อการเกษตรขึ้นมาใช้งานเองได้ภายในชุมชนที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการใช้น้ำมันดีเซลในการสูบน้ำและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์จากพลังงานลม อีกทั้งยังจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน เนื่องจากเป็นพลังงานจากธรรมชาติ
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ได้ส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน) ตำบลแคนน้อย ในการพัฒนา ผลิตกังหันลมสูบน้ำขึ้นใช้เอง ตั้งแต่ปี 2552 จนมีความรู้ความชำนาญในการผลิตกังหันลม กังหันลมสูบน้ำ จ.ยโสธร ตัวชักน้ำ (แบบคันชัก) และแบบปั๊มชัก สามารถส่งเสริมและขยายผลต่อชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะนำกังหันลมสูบน้ำไปใช้เพื่อลดต้นทุนในการเกษตร เป็นการพึ่งพาตัวเองในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการประหยัด มีระบบกักเก็บน้ำสำรองลดวิกฤติปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรจึงได้จัดทำโครงการขยายผลกังหันลมสูบน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการอบรมเกษตรกรจำนวน 108 รายได้ ครอบคลุม 8 อำเภอ คือ อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย อ.ป่าติ้ว อ.เมือง อ.ทรายมูล อ.กุดชุม อ.ไทยเจริญ อ.เลิงนกทา ให้เกษตรกรสามารถผลิต ใช้งาน ซ่อมบำรุง ระบบกังหันลมสูบน้ำได้ด้วยตนเอง ได้ใช้น้ำในการทำเกษตรจากเทคโนโลยี กังหันลมสูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร เป็นสถานที่ อบรมการผลิตกังหันลม และ ศึกษาดูงานการใช้กังหันลมที่หมู่บ้านต้นแบบการใช้กังหันลม บ้านหนองเลิง ต.แคนน้อย วางเป้าหมายเกษตรกรผู้ใช้กังหันลมจะลดค่าใช้จ่ายน้ำมันดีเซลในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรครัวเรือนละกว่า 3,000 บาทต่อปี รวม 108 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจะลดการใช้น้ำมันดีเซลได้กว่าปีละ 12,000 ลิตร หรือเท่ากับ 324,000 บาทต่อปี ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 36 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี(น้ำมันดีเซล 1 ลิตรปล่อย 2.7080 kg.CO2eq.)

ที่มา*http://thaicarbonlabel.tgo.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ห้องสันติบาล (เก่า), อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร, 35000
โทรศัพท์: 045 711 884

รายละเอียดเชิงเทคนิคเพิ่มเติม:
https://web.facebook.com/phirat.inphanich/media_set…
https://www.facebook.com/media/set/…

โครงการพัฒนาระบบสูบน้ำโดยกังหันลม เพื่อการเกษตรของชุมชนเทศบาลตำบลนิคมปราสาทร่วมดำเนินงานโดย เทศบาลตำบลนิคมปราสาท มูลนิธิ…

โพสต์โดย Phirat Inphanich บน 16 พฤษภาคม 2014