พลังงานทดแทน ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

พลังงานทดแทน ตำบลต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

ครัวเรือนต้นแบบพลังงานทดแทน 100% ชีวภาพ ชีวมวล โซล่าเซล รถสูบน้ำโซล่าเซลเคลื่อนที่ ประปาโซล่าเซล เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล