กระทรวงพลังงานร่วมกับ GIZ ขับเคลื่อนโครงการ MRV ระดับชุมชน

กระทรวงพลังงานร่วมกับ GIZ ขับเคลื่อนโครงการ
MRV เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบ สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย
ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจต้อนรับปี 2562 เป็นความร่วมมือกันของคณะกรรมการกำกับโครงการประกอบด้วย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(Giz) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ก.พลังงาน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน(สสช.) ก.พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษาจาก TheCreagyCompanyLimited และกองตรวจและประเมินผล ก.พลังงาน โดยมีการเข้าประชุมเปิดโครงการร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน เรื่องกำกับโครงการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบ สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MRV ย่อมาจาก
Measurable : การตรวจวัด การตรวจสอบการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพและปริมาณ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล, Reporting : การรรายงานเพื่อแสดงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกโครงการ
และ Verification : การทวนสอบ การทวนสอบผลการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รายงานสะท้อนถึงสภาพการดำเนินงานที่แท้จริง
ซึงการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ทั้ง 3 หัวข้อ เป็นหนึ่งในโครงการด้านพลังงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme: TGCP-Energy) วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการติดตามผลประหยัดพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลจากโครงการด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานขนาดเล็กระดับจังหวัด
โดยที่ผ่านมาสำนักงานพลังงานจังหวัดมีการพัฒนาโครงการขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีระบบการตรวจวัดการรายงาน และการทวนสอบ ที่เหมาะสมกับโครงการขนาดเล็ก
ภายใต้ความร่วมมือโครงการ MRV ได้กำหนดให้จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดนำร่องในการสำรวจพื้นที่ต้นแบบ โดยจะมีการทำงานร่วมกันกับที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เริ่มจากการทบทวนและศึกษาระบบทั้งในระดับสากลและภาคพลังงานของไทย ทบทวนแผนพลังงานและระบบ MRV ในปัจจุบันของโครงการพลังงานขนาดเล็ก เพื่อวิเคราะห์ว่า ระบบ MRV จะสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางที่ใช้ในการตรวจวัดผลของการดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก ทั้งปริมาณการปล่อยและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ว่าเป็นไปตามที่ระบุในแผนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลัก (TACCC) ประกอบด้วย
1. ความโปร่งใส Transparency คือ ต้องมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้พอเพียง และเหมาะสม
2. ความถูกต้อง accuracy คือ ลดความไม่แน่นอนและต้องรักษาระดับความถูกต้องให้ได้มากที่สุด
3. การเปรียบเทียบ completeness คือ แหล่งปล่อยข้อมูลวิธีการวัด และการคำนวน รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม สะท้อนถึงแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละแหล่ง
4. ความสอดคล้อง comparability คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ขอบเขต วิธีการไม่ขัดแย้งกัน  
5. ความสมบูรณ์ consistency คือ การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งตามขอบเขต รวมถึงแหล่งอ้างอิงและสมมติฐานที่เหมาะสม
คณะทำงานโครงการคาดหวังว่าวิธีการและการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบการตรวจวัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการตามแนวทาง MRV จะช่วยให้จังหวัดสามารถติดตามประเมินผลศักยภาพการใช้พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ในจังหวัดได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการสูบน้ำแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการส่งเสริมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมระบบก๊าซชีวภาพ การส่งเสริมเตาเศรษฐกิจประยุกต์ และการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานในชุมชน เป็นต้น
โดยจะนำระบบ MRV ไปขยายผลการดำเนินงานสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไปในอนาคต
 
MRV (Measurable, Reportable and Verifiable)
MRV ย่อมาจาก Measurable, Reportable and Verifiable หมายถึงการวัดผลได้ การรายงานผล และการตรวจสอบพิสูจน์ผลได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่กำหนดค่า (Parameter) ที่จำเป็นในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการวัดและพิสูจน์ผล ซึ่งได้ปรากฎในย่อหน้าย่อยที่ (i), (ii) ของย่อหน้า 1(b) ในแผนปฏิบัติการบาหลี (Bali action plan)การลดก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ในกรณีการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ (Internationally supported mitigation actions) ต้องมีการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบอย่างน้อยภายในประเทศ (MRV domestically) และควรจะต้องมีการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบตามแนวทางระหว่างประเทศที่จะพัฒนาขึ้นภายใต้อนุสัญญาฯ และในกรณีการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศ (Domestically supported mitigation actions) ต้องมีการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบอย่างน้อยภายในประเทศ (MRV domestically) ตามแนวทางที่จะพัฒนาขึ้นภายใต้อนุสัญญาฯ
ที่มาข้อมูล: บริษัทอีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด
 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
นำยธชทัต คูวรากุล
ผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพลังงานทดแทน
GIZ Energy Thailand
T: 098 519 7817
E: thachatat.kuvarakul@giz.de
นำงสาวปรางวลัย บัวแสน
นักวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน
GIZ Energy Thailand
T: 084 170 9111
E: prangvalai.buasan@giz.de
โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง : 
MRV for small RE-EE_ 1st meeting agenda_Final : 
GIZ-MRV-Progress Meeting_Final : 
GIZ-MRV-Task1_Final :