พิธีมอบรางวัล สุดยอดคนพลังงาน ระดับประเทศ

กระทรวงพลังงาน เผยความสำเร็จการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชน โดยให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการสร้างศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนแก่ประชาชน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการดำเนินงานใน 10 ปีที่ผ่านมา สามารถลดการใช้พลังงานคิดเป็นมูลค่าพลังงานที่ลดลง 4.5 ล้านบาทต่อปี

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า “กว่า 10 ปีที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยใช้กระบวนการ “การวางแผนพลังงานชุมชน” เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม เรียนรู้ร่วมกันในการที่จะวางแผนจัดการพลังงานด้วยความรู้ ความเข้าใจในศักยภาพเชิงพื้นที่ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชนของตนเองได้ ผลของการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันประเทศไทย มีอาสาสมัครพลังงานชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานที่ดี นำไปสู่การบรรจุแผนด้านพลังงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น เกิดวิสาหกิจที่มีความตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดทรัพยากร ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพเชิงพื้นที่ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ” นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดทำ “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีในระดับชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560” ขึ้น ภายใต้แนวคิด : 10 ปี พลังงานชุมชน “พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน” โดยภายใต้โครงการมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ • การคัดเลือกและมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” การคัดเลือกสุดยอดพลังงานระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม / สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม / สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม / สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ได้มีการมอบรางวัลระดับจังหวัด 34 รางวัล ระดับภาค 60 รางวัล และจะมาลุ้นรางวัลระดับประเทศอีก 20 รางวัล • การจัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน โดยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าตลาดนัดพลังงานชุมชน ใน 4 ภูมิภาค ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก / ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งผลการดำเนินการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการที่ร่วมในงานทั้ง 4 ภาคคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

การจัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับประเทศ และกิจกรรม Open House “กิจกรรมเปิดบ้าน…พลังงานชุมชน” ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลของการดำเนินงานพัฒนาพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงาน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  • นิทรรศการเปิดบ้านพลังงานชุมชน นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการพลังงานที่ดีตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • นิทรรศการครอบครัวพลังงานชุมชน นำเสนอเทคโนโลยีพลังงานชุมชนกับวิถีชีวิตคนไทย 4 ภาค รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าพลังงานชุมชนลดใช้พลังงาน
  • นิทรรศการสุดยอดคนพลังงาน นำเสนอผลงานของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับประเทศจากทั้ง 4 สาขา
  • การเสวนาให้ความรู้พลังงานชุมชน การสาธิตผลงานจากชุมชนต้นแบบ
  • พิธีมอบ “รางวัลสุดยอดคนพลังงาน” ระดับประเทศ จำนวน 16 รางวัล และรางวัลจังหวัดส่งเสริมพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม จำนวน 4 รางวัล

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าชมกิจกรรม Open House “กิจกรรม เปิดบ้าน…พลังงานชุมชน” โดยเข้าร่วมงานได้ฟรี ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ไดมอนฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

 

ที่มา: เพจกระทรวงพลังงาน