ภาพรวมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปี 2559 [VDO]

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน