รายชื่อพื้นที่โครงการพลังงานชุมชนทั่วประเทศปี 2549-2563

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน(ระดับตำบล)และวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการแปลงนโยบายกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการพึ่งพาตนเองทางพลังงานสู่การปฏิบัติผ่านโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับสำนักงานพลังงาน จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม รายชื่อชุมชนปี 2549-2562 : http://

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญ คือ (ดูรายชื่อชุมชนเพิ่มเติมด้านล่างของเพจ)
1. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการนำ
องค์ความรู้ด้านพลังงานไปใช้ในการพัฒนาด้านพลังงานตามศักยภาพของพื้นที่และความเหมาะสมของชุมชน
3. เพื่อให้ชุมชนนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน นำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับชุมชน 

โดยทิศทางพลังงานชุมชน จะมุ่งเน้นดำเนิน กิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน โรงเรียน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อตอบสนองต่อแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จะร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานชุมชนใน 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี  โดยจะมีการศึกษาการใช้พลังงาน ศึกษาศักยภาพความเหมาะสมในส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ที่จะช่วยเสริมพลังและลดต้นทุนทางด้านพลังงานกับชุมชนนั้น รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานกับประชาชนในพื้นที่
  2. โรงเรียนพลังงานชุมชน  จะมีการจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและ แผนพลังงานในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกรั้วโรงเรียน
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  มีการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยกระทรวงพลังงานคาดหวังว่า การขับเคลื่อนโครงการพลังงานชุมชนในมิติต่างๆทั้งหมดจะทำให้เกิดการพัฒนานักวิจัยพลังงานชุมชน ขยายเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน กลุ่มเยาวชนนักวางแผนพลังงาน เกิดต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน เกิดชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนพึ่งตนเอง โรงเรียนพลังงานชุมชนต้นแบบ เพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เชื่อมโยงโครงการพลังงานยั่งยืนกับแหล่งทุนสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน มีการบริหารจัดการโดยประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจรทางด้าน บุคลากร ทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางด้านพลังงานของประเทศสืบไป

รายชื่อชุมชนปี 2549-2562 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2559 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2560 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2561 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2563 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ