ศูนย์ถ่ายทอดและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จ.นครศรีธรรมราช เสริมสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

ศูนย์ถ่ายทอดและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จ.นครศรีธรรมราช เสริมสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ภาพประกอบจาก Facebook อส.พน.ประกอบ ชูไชยยัง Thanathon Chuchaiyang อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน. ) ตำบลนาหมอบุญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

จากมาตรการ Lockdown ที่รัฐบาลได้ออกมาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องที่ปฎิเสธไม่ได้ว่าย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับต่างๆทั่วทั้งโลกรวมทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตรนอกจากจะต้องรับมือกับวิกฤตโควิด 19 แล้วยังต้องรับมือภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่และในหลายจังหวัด โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่มา : https://kasikornresearch.com/…/k…/business/Pages/z3074.aspx… ประเมินว่า ผลกระทบในเบื้องต้นของภัยแล้งปี 2563 บวกกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยหลังการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มา : https://kasikornresearch.com/…/k-s…/Pages/GDPQ1_FB1802.aspx… อาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ราว 17,000-19,000 ล้านบาท หรือประมาณ 0.10-0.11% ของ GDP ซึ่งเป็นการประเมินความเสียหายของข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง และอ้อยเป็นหลัก ทั้งนี้ ยังต้องติดตามระดับความรุนแรงของภัยแล้งโดยเฉพาะในเดือนมี.ค.-เม.ย. และระยะเวลาการเกิดภัยแล้งที่อาจลากยาวไปในช่วงแล้งนอกฤดูกาล จนกระทบต่อภาพรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งปีนี้ให้อยู่ในภาวะวิกฤติมากขึ้นทำให้ชาวนาหลายคนปลูกข้าวไม่ได้ต้องเลื่อนการเพาะปลูก
เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตอาสาสมัครพลังงานชุมชน ที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมจากสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ เป็นแกนนำชุมชนจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวในช่วงภัยแล้งนี้ และจากผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ในช่วงมาตรการกักตัวประชาชนจึงไม่ต้องการออกไปซื้อหาหรือนำเข้าพลังงานจากภายนอกทำให้ความต้องการเตาหุงต้ม เตาเศรษฐกิจประยุกต์เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงถ่าน หรือไม้ฟืน ที่หาได้ในชุมชน เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพเสริม เพราะปัญหาสำคัญจากภัยแล้งคือเกษตรกรไม่สามารถนำน้ำที่มีมาทำการเกษตรได้ เนื่องจากต้องสำรองไว้เพื่ออุปโภคและบริโภค ดังนั้นการผลิตเทคโนโลยีจำหน่ายจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชนที่อาสาสมัครพลังงานชุมชนสามารถผลิตได้จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ใช้ง่าย ราคาไม่แพง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจำหน่าย เช่น เตาเผาถ่าน เตาเผาขยะระดับครัวเรือน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาชีวมวล เตาปิ้งย่างไร้ควัน เป็นต้น สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อเป็นอาชีพเสริมในการปั้นเตาจำหน่าย เพื่อลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือน ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยวางเป้าหมาย จะมีการรวมกลุ่มดำเนินการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชนได้ต่อเนื่อง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://ppp.energy.go.th/เทคโนโลยีพลังงานทดแทน/) นับเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปูพื้นฐานท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง ยกระดับ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดการสร้างงาน เกิดช่างชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด : http://ppp.energy.go.th/…/2020/04/แบบเตาหุงต้มประสิทธิภาพสู…

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบเตาเศรษฐกิจแบบร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด : http://ppp.energy.go.th/…/2020/04/แบบเตาเศรษฐกิจร้อยเอ็ด.pdf

ดาวน์โหลดแบบเตาชีวมวลปี๊ป : http://ppp.energy.go.th/…/20…/06/เตาแก๊สชีวมวลประยุกต์-2.pdf

ดาวน์โหลดแบบเตาเผาขยะ : http://ppp.energy.go.th/…/20…/10/เตาเผาขยะ-Model-สมบูรณ์.pdf

เตาเผาขยะ 2 : http://ppp.energy.go.th/wp-conte…/…/2020/04/แบบเตาเผาขยะ.pdf

คู่มือเตาเผาขยะ .doc โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 10 พิษณุโลก กระทรวงพลังงาน : https://drive.google.com/…/1DOlUh7Dr5HLY4ZXvHHkvG98WX…/view…

ดาวน์โหลดแบบโรงอบแห้งขนาดเล็กระดับครัวเรือน : http://ppp.energy.go.th/…/04/แบบโรงอบแห้งขนาดเล็กครัวเรือน.…

แบบก่อสร้างเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล :
http://ppp.energy.go.th/แบบก่อสร้างเตาเศรษฐกิจ/