สสช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล”

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล” กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัด ซึ่งจะจัดสองรุ่น รุ่น1 ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค. ’63 และ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. ’63 เนื้อหาการอบรมจะแบ่งเป็น 2 ภาค คือ 1.) ภาคโรงงาน เยี่ยมชม บ.โฟเซร่า ผู้ส่งออกระบบ SHS (Solar home system) ที่กักเก็บพลังงาน ESS (Energy Storage System) ด้วย Lifepo4 แบตเตอรี่ มาตรฐานเยอรมัน โดยเราจะนำผู้อบรมไปดูงานแนวคิดการออกแบบเทคโนโลยี ชมขั้นตอนการผลิตรูปแบบการนำไปใช้ของกลุ่มประเทศในทวีปต่างๆ และ2.) ภาคสนามในชุมชนต้นแบบ รุ่น 1 ที่เกาะจิก จ.จันทบุรี และ รุ่น 2 ที่ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี โดยเนื้อหาจะ ครอบคลุมการ วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ การสำรวจความต้องการของครัวเรือน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน การออกแบบ/รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ ทั้งแบบ รวมศูนย์ปักเสาลากสาย (Micro-grid) และแบบกระจายศูนย์ (Stan Alone) การใช้ระบบ MRV Monitoring ในการติดตามประเมินผล การประมาณราคา รูปแบบการลงทุน แหล่งทุน การดึงเอกชนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (CSR,CSV,SE)โดยรัฐเป็นพี่เลี้ยง การทำธุรกิจซื้อ-ขายไฟฟ้า พลังงานทดแทนในชุมชน ผ่าน Smart meter การเติมเงินผ่านระบบ PayGo (Pay As You Go) การนำพลังงานทดแทนไปต่อยอดในเชิงธุรกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การจัดการความยั่งยืนครบวงจร การยกระดับชุมชนสู่สถานะนิติบุคคล สู่บริษัทจัดการพลังงาน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมในรูป Esco ชุมชน (Energy Service Company) และการพัฒนาชุมชนเป็นศูนย์บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุง จำหน่าย การสร้างโมเดลธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อสังคม โดยชุมชน เพื่อชุมชน การเสริมพลังขับเคลื่อนนโยบาย Energy For All พลังงานทดแทนสรเพื่อเศราฐกิจฐานราก

ลิงค์_ไฟล์นำเสนอ SHS+LiFePo4_Fosera Thailand https://drive.google.com/file/d/1aZ9bzHrB0VMamQLxuuAuvfj9QY_3qiI6/view?usp=sharing

ลิงค์_นำเสนอ KohJik ReCharge https://drive.google.com/file/d/1iZQZ3D6ZwHs40uag1vlxPMg03LoT45_W/view?usp=sharing

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนเกาะจิกได้ที่แฟนเพจ : https://m.facebook.com/KohJiKReCharge/

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนป่าเด็งได้ที่แฟนเพจ : https://m.facebook.com/PadengEnergy/

Solar Home System อดีต-ปัจจุบัน :https://drive.google.com/file/d/1AyBDxVrRZ-ilzwZMI-AS0pTNwB-D1LBV/view?usp=sharing

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล” ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน เริ่มจากการฟังบรรยายสรุป ฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยี ณ บริษัท Fosera ชมการผลิตและประกอบ Battery LifePo4 box สำหรับโซล่าเซลล์ และลงพื้นที่ชุมชนป่าเด็ง จ.เพชรบุรี เรียนรู้การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบ Solar Home System
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมในการจัดการพลังงานชุมชนสู่ความยั่งยืน
ปัจจุบันกระทรวงพลังงานมีการดำเนินโครงการพลังงานทดแทนในชุมชนด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั่วประเทศ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีบทบาทในด้านการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของชุมชน เพื่อรองรับการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ให้โครงการต่างๆมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีรูปแบบการบริหารจัดการความยั่งยืนในทุกมิติ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยมีราชการเป็นพี่เลี้ยง
สสช.สป.พน. จึงดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมในการจัดการพลังงานชุมชนสู่ความยั่งยืน *ในที่นี้คำว่านวัตกรรมจะครอบคลุมถึงวิธีคิด การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ในรูปแบบใหม่ หรือเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.) เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ ออกแบบ การนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการมาใช้สร้างความยั่งยืนในโครงการพลังงานชุมชนในพื้นที่
2.) เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จให้ในประเทศและต่างประเทศในการนำนวัตกรรมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการมาใช้สร้างความยั่งยืนในโครงการพลังงานชุมชน
หัวข้อการอบรม
1.) ประสบการณ์การสร้างความยั่งยืนพลังงานชุมชน ด้วยการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา กรณีศึกษา ป่าเด็ง เกาะจิก และต่างประเทศ กรณีศึกษาชุมชนในทวีปแอฟริกา
2.) เทคโนโลยีเครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืน สมาร์ทมิเตอร์ การกักเก็บพลังงานแบบก้าวหน้า ระบบ IOT โปรแกรมการออกแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม
3.) พลังงานชุมชนกับนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการแก้ปัญหาที่ครบวงจร

สถานที่
โรงงานผลิตนวัตกรรมการกักเก็บพลังานแบบก้าวหน้า บ.โฟเซร่า ประเทศไทย
โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานชุมชนบ้านเกาะจิก และเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล” ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน รุ่น1 ระหว่างวันที่ 21-13 ม.ค. ’63 ‘

ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล" ดำเนินการโดย…

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2020

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020

ฝึกติดตั้งระบบ Solar Home System : Pv 50 w battery Lifepo4 126 W น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายด้วยแนวคิด Plug and Play ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า DC 12V ทีวี+จาน 13W พัดลม 8.5W หลอด led 3 ดวง 4W เปิดพร้อมกันได้ 5 ชม.

โพสต์โดย เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020

โพสต์โดย Koh Jik ReCharge Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020

โพสต์โดย Koh Jik ReCharge Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020