สสช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล”

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล” กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัด ซึ่งจะจัดสองรุ่น รุ่น1 ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค. ’63 และ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. ’63 เนื้อหาการอบรมจะแบ่งเป็น 2 ภาค คือ 1.) ภาคโรงงาน เยี่ยมชม บ.โฟเซร่า ผู้ส่งออกระบบ SHS (Solar home system) ที่กักเก็บพลังงาน ESS (Energy Storage System) ด้วย Lifepo4 แบตเตอรี่ มาตรฐานเยอรมัน โดยเราจะนำผู้อบรมไปดูงานแนวคิดการออกแบบเทคโนโลยี ชมขั้นตอนการผลิตรูปแบบการนำไปใช้ของกลุ่มประเทศในทวีปต่างๆ และ2.) ภาคสนามในชุมชนต้นแบบ รุ่น 1 ที่เกาะจิก จ.จันทบุรี และ รุ่น 2 ที่ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี โดยเนื้อหาจะ ครอบคลุมการ วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ การสำรวจความต้องการของครัวเรือน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน การออกแบบ/รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ ทั้งแบบ รวมศูนย์ปักเสาลากสาย (Micro-grid) และแบบกระจายศูนย์ (Stan Alone) การใช้ระบบ MRV Monitoring ในการติดตามประเมินผล การประมาณราคา รูปแบบการลงทุน แหล่งทุน การดึงเอกชนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (CSR,CSV,SE)โดยรัฐเป็นพี่เลี้ยง การทำธุรกิจซื้อ-ขายไฟฟ้า พลังงานทดแทนในชุมชน ผ่าน Smart meter การเติมเงินผ่านระบบ PayGo (Pay As You Go) การนำพลังงานทดแทนไปต่อยอดในเชิงธุรกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การจัดการความยั่งยืนครบวงจร การยกระดับชุมชนสู่สถานะนิติบุคคล สู่บริษัทจัดการพลังงาน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมในรูป Esco ชุมชน (Energy Service Company) และการพัฒนาชุมชนเป็นศูนย์บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุง จำหน่าย การสร้างโมเดลธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อสังคม โดยชุมชน เพื่อชุมชน การเสริมพลังขับเคลื่อนนโยบาย Energy For All พลังงานทดแทนสรเพื่อเศราฐกิจฐานราก

ลิงค์_ไฟล์นำเสนอ SHS+LiFePo4_Fosera Thailand https://drive.google.com/file/d/1aZ9bzHrB0VMamQLxuuAuvfj9QY_3qiI6/view?usp=sharing

ลิงค์_นำเสนอ KohJik ReCharge https://drive.google.com/file/d/1iZQZ3D6ZwHs40uag1vlxPMg03LoT45_W/view?usp=sharing

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนเกาะจิกได้ที่แฟนเพจ : https://m.facebook.com/KohJiKReCharge/

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนป่าเด็งได้ที่แฟนเพจ : https://m.facebook.com/PadengEnergy/

Solar Home System อดีต-ปัจจุบัน : https://drive.google.com/file/d/1AyBDxVrRZ-ilzwZMI-AS0pTNwB-D1LBV/view?usp=sharing

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล” ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน เริ่มจากการฟังบรรยายสรุป ฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยี ณ บริษัท Fosera ชมการผลิตและประกอบ Battery LifePo4 box สำหรับโซล่าเซลล์ และลงพื้นที่ชุมชนป่าเด็ง จ.เพชรบุรี เรียนรู้การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบ Solar Home System
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมในการจัดการพลังงานชุมชนสู่ความยั่งยืน
ปัจจุบันกระทรวงพลังงานมีการดำเนินโครงการพลังงานทดแทนในชุมชนด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั่วประเทศ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีบทบาทในด้านการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของชุมชน เพื่อรองรับการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ให้โครงการต่างๆมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีรูปแบบการบริหารจัดการความยั่งยืนในทุกมิติ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยมีราชการเป็นพี่เลี้ยง
สสช.สป.พน. จึงดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมในการจัดการพลังงานชุมชนสู่ความยั่งยืน *ในที่นี้คำว่านวัตกรรมจะครอบคลุมถึงวิธีคิด การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยี ในรูปแบบใหม่ หรือเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.) เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ ออกแบบ การนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการมาใช้สร้างความยั่งยืนในโครงการพลังงานชุมชนในพื้นที่
2.) เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จให้ในประเทศและต่างประเทศในการนำนวัตกรรมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการมาใช้สร้างความยั่งยืนในโครงการพลังงานชุมชน
หัวข้อการอบรม
1.) ประสบการณ์การสร้างความยั่งยืนพลังงานชุมชน ด้วยการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา กรณีศึกษา ป่าเด็ง เกาะจิก และต่างประเทศ กรณีศึกษาชุมชนในทวีปแอฟริกา
2.) เทคโนโลยีเครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืน สมาร์ทมิเตอร์ การกักเก็บพลังงานแบบก้าวหน้า ระบบ IOT โปรแกรมการออกแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม
3.) พลังงานชุมชนกับนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการแก้ปัญหาที่ครบวงจร

สถานที่
โรงงานผลิตนวัตกรรมการกักเก็บพลังานแบบก้าวหน้า บ.โฟเซร่า ประเทศไทย
โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานชุมชนบ้านเกาะจิก และเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง, ข้อความที่เขียนว่า "2020/1/22 18:42" ที่เป็นไปได้

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี เมฆ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง นพมาศ บัววิชัยศิลป์, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี Pisit Yindeevee, หน้าจอในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี หน้าจอไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ