สสช. ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งมิเตอร์แบบเติมเงิน โครงการ Koh Jik ReCharge เพื่อเป็นต้นแบบ Smart Micro-grid สำหรับพื้นที่เกาะอื่นต่อไป

สสช. หรือ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ในบทบาทที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูระบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ บ้านเกาะจิก ม. 1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุุรี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงาน  Koh Jik ReCharge นักศึกษาปริญญาโทภายใต้หลักสูตร MSc. SELECT ของ Innoenergy ซึงเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัยของ European Union (EU) โดยวางเป้าหมายการปรับปรุงระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของเกาะจิก ในรูปแบบ Mcro-grid คือมีระบบผลิตพลังงานและปักเสาลากสายจ่ายไฟฟ้าไปให้แต่ละหลังคาเรือน และมีการเก็บเงินเพื่อบำรุงรักษาระบบโดยดึงเอกชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนร่วมกับชุมชนในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยจะมีการเปลี่ยนและเพิ่มอุปกรณ์สำคัญๆ เช่น แบตเตอรี่  เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล เพิ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์และนำระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้เพื่อพัฒนาให้ต้นแบบเป็น Smart Micro-grid สำหรับพื้นที่เกาะอื่นๆต่อไป

โดยแผนงานแรกคือการติดตั้งมิเตอร์แบบเติมเงิน ซึ่งทางโครงการ Koh Jik ReCharge ได้รับทุนสนับสนุนโดยตรงจากสถานฑูตออสเตรเลียประจำปี 2561-2562 ภายใต้โครงการ Direct Aid Program (DAP) จำนวน 650,000 บาท (93%) ชุมชนชนสมทบทุน 45,500 บาท (7%) ยอดรวม 695,500 บาท เพื่อดำเนินการในการเปลี่ยนอุปกรณ์สมาร์ทมิเตอร์แบบเติมเงินจำนวน 100 เครื่องที่เกาะจิก

โดยจัดทีมลงพื้นที่ติดตั้งระบบมิเตอร์แบบเติมเงินที่เกาะจิกเมื่อวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ประกอบด้วยทีมงาน Koh Jik ReCharge ผู้แทนจาก สสช. กระทรวงพลังงาน ช่างไฟฟ้าติดตั้งจากบริษัทบลูโซล่า ช่างชุมชนเกาะจิก หลังจากติดตั้งมิเตอร์แบบเติมเงินแต่ละหลังเรียบร้อยแล้วทางโครงการจะมอบบัตรประจำตัวผู้ใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบ้านเกาะจิก ในบัตรจะมีหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า จากนั้นจะเป็นชื่อเจ้าบ้าน เลขที่บ้าน กับรหัสมิเตอร์ 11 หลักตามลำดับ ในที่นี้ความสำคัญจะอยู่ที่เลขผู้ใช้ไฟ เมื่อเจ้าของบ้านแสดงบัตรตอนมาซื้อหน่วยไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การเงินจะใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อค้นหาจากหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนเพื่อความสะดวก จากนั้นชื่อเจ้าบ้านจะปรากฏ หากถูกต้องก็จะเติมหน่วยไฟฟ้าตามจำนวนเงินที่จ่าย และจะออกรหัสผ่านพร้อมใบเสร็จเหมือนร้านสะดวกซื้อ เพื่อนำไปกดปลดล็อคเพื่อใช้ไฟฟ้าที่บ้าน (จ่ายก่อนใช้) โดยรหัสการใช้หน่วยไฟฟ้าที่ออกให้ไม่สามารถนำไปใช้กับบ้านคนอื่นได้ ต้องใช้กับบ้านตัวเองเท่านั้นเพื่อป้องกันการขโมยรหัสเพื่อนไปใช้ โดยราคาการเติม Token ในกรณีที่ใช้หมด 10,000 tokenจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 140 USD/10,000 Token หรือ 4271 บาท/10,000 Token เท่ากับ 0.4271 บาทต่อการใช้งาน 1 token ครับ  นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของโครงการในการใช้โปรแกรมการออกหรัสการใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับระบบการเติมเงิน โดยระบบจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการภายในต้นเดือนตุลาคม 2562 อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม Koh Jik ReCharge ปฏิบัติการฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสู่ความยั่งยืน ppp.energy.go.th/koh-jik-recharge/

คลิปสาธิตการเติมเงินผ่านมิเตอร์ https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10219399774013524/

คลิปการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงินเปิดจำหน่ายหน่วยไฟฟ้าพร้อมรหัสเติมเงิน : https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10219446158173099/

ตัวอย่างรายงานการเติมเงินประจำเดือน : 

01_Successful Governance of Mini-grids :  http://

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

คู่มือการใช้งานมิเตอร์เติมเงินสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า : http://

คู่มือการใช้งานมิเตอร์เติมเงินสำหรับผู้จำหน่ายไฟฟ้า : http://