สสช.ลงพื้นที่ 4 ภาค คัดเลือก ศูนย์เรียนรู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ภายใต้การบริหารงานของ นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชน เบื้องต้นวางเป้าหมายไว้ 4 ศูนย์ฯ 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน (ตำบล) ปี 2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี ณัฐนนท์ จักกระโทก

สรุปเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน 9 ข้อ ดังนี้

(1) มีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนที่ประสบความสำเร็จอย่างดี เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้หลัก

(2)  มีการจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ได้

(3)  มีทีมงานบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การจัดการด้านพลังงาน การประสานงานกับภาครัฐ

(4)  มีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน และการพึ่งพาตนเองที่หลากหลาย

(5)  มีทีมงานวิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน

(6)    มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ”พอสมควร” สามารถดำเนินการได้ และยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน

(7) มีเทคโนโลยีพลังงานตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนรู้ และสามารถใช้ฝึกปฏิบัติให้กับผู้สนใจได้

(8) มีสถานที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอุปกรณ์ถ่ายทอดความรู้ตามความจำเป็น

(9)  มีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย พึ่งพาอาศัยกันทั้งภายในและนอกชุมชน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ  

———————————–

วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นหาศูนย์เรียนรู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชน         

เกณฑ์การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้

  • มีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนที่ประสบความสำเร็จอย่างดี เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้หลัก

เกณฑ์ในการพิจารณา

          ก. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการดำเนินกิจกรรม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทนในการปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จ โดยสามารถนำบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีต มาใช้เพื่อพัฒนางานในปัจจุบันอย่างได้ผล รวมทั้งสามารถประดิษฐ์คิดค้นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างได้ผล

          ข. เข้าใจสาเหตุหรือพื้นฐานที่แท้จริงของปัญหาในการทำการทำงานด้านพลังงานภายใต้บริบทของท้องถิ่นและสามารถหาแนวทางในการหลีกเลี่ยง /แก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ของตนเอง หรือการนำวิชาการความรู้มาประยุกต์ใช้  โดยการคิดวิเคราะห์ เป็นขั้นเป็นตอน

                           (2)  มีการจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ได้

เกณฑ์ในการพิจารณา

          ก. ใส่ใจต่อปัญหาด้านพลังงานของตน เพื่อนบ้าน หรือชุมชน สามารถนำประสบการณ์ของตนเองมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยง/ แก้ปัญหาของชุมชน โดยได้รับการยอมรับและร่วมมือจากคนในชุมชนพอสมควร

                          (3)  มีทีมงานบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การจัดการด้านพลังงาน การประสานงานกับภาครัฐ

เกณฑ์ในการพิจารณา

          ก. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการดำเนินกิจกรรม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทนในการปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จ โดยสามารถนำบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีต มาใช้เพื่อพัฒนางานในปัจจุบันอย่างได้ผล รวมทั้งสามารถประดิษฐ์คิดค้นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างได้ผล

          ข. เข้าใจข้อจำกัดในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

                            (4)  มีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน และการพึ่งพาตนเองที่หลากหลาย

                            (5)  มีทีมงานวิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน

เกณฑ์ในการพิจารณา

                             ก. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้งที่ตนเองได้รับมา และความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง ให้ผู้อื่นเข้าใจ หรือมีความสามารถในการเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้ที่มาศึกษาดูงานในฟาร์มของตนเอง รวมทั้งการรับเชิญเป็นวิทยากรในโอกาสต่าง ๆ

                               ข. คนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือ สามารถเป็นแกนนำในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนาชุมชน รวมทั้ง   การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชน

                            (6)    มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ”พอสมควร” สามารถดำเนินการได้ และยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน

                            (7) มีเทคโนโลยีพลังงานตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนรู้ และสามารถใช้ฝึกปฏิบัติให้กับผู้สนใจได้

                            (8) มีสถานที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอุปกรณ์ถ่ายทอดความรู้ตามความจำเป็น

                            (9)  มีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย พึ่งพาอาศัยกันทั้งภายในและนอกชุมชน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ  

                               ก. มีความสามารถในการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ/ที่มาของปัญหาภายในชุมชน รวมทั้งแนวทางแก้ไข และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ว่าปัญหาใดต้องการแก้ไขเร่งด่วน และสามารถแก้ไขได้เองภายในชุมชน ปัญหาใดที่ต้องเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสังคมภายนอก