สสช.กระทรวงพลังงงานสรุปบทเรียนโครงการพลังงานชุมชน ปี 2562 และก้าวต่อไปในปี 2563

สสช. หรือ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรสวงพลังงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจาปี 2562” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ภายในงานประกอบไปด้วยหัวข้อการบรรยายและเสวนาถอดบทเรียนที่น่าสนใจดังนี้ : เสวนา เทคนิคการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์จากกล้วย , ปลา และข้าวแต๋น เสวนา การควบคุมการก่อสร้างระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ เสวนา การควบคุมความเสี่ยงในการบริหารโครงการ ต่อยอดแผนพลังงานชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ความร่วมมือระหว่าง สกทอ.กับ สพจ. ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจาปี 2563 ข้อตรวจพบจากรายงานตัวชี วัดปี 2562 รอบ 6 เดือน และร่างตัวชี วัด ปี 2563 บทเรียนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับภาคและระดับจังหวัด เทคนิคการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายอื่นและงบอุดหนุน วิธีการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานขั้นต่ำของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนสรุปผลดาเนินงาน ปี 2562 และ แนวทางการดำเนินงาน ปี 2563

สรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน 2563 โดยปีนี้จะวางเป้าหมาย 1.) ต่อยอด 76 ชุมชนเก่าปี 2562 ให้เกิดโครงการนำร่องด้านพลังงานชุมชนเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ 2.) 152 อปท. บริหารจัดการพลังงานครบวงจร 3.) 4 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพลังงาน 5.) การใช้งบอุดหนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน เช่น ระบบอบแห้ง พลังงานชีวมวลในกลุ่มวิสาหกิจ ไบโอแก๊สเป็นต้น นอกจากนี้ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลากรทาง สสช. จะมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อเรื่องพลังงานชุมชน การพัฒนาโครงการ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านพลังงาน

แนวทางการดำเนินงานปี 2563 http://

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน LEP 63 สพจ 27 พ.ย. 62 : http://

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพลังงานชุมชน 2563 : http://

แนวทางการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน : https://drive.google.com/drive/folders/1_jYcF_zCUu5SCc1r_ZuhBmTS_sHpidwi

ประชุมคณะกรรมการรอบ-1-ปี-63 : http://

ชี้แจงแนวทางการเชื่อมร้อยเครือข่าย ปี 2563 : http://

คู่มือปฏิบัติงานงบอุดหนุน : http://

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจาปี 2563 : http://

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจาปี 2564 : http://