สสช. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดทำแบบมาตรฐานและการประมาณราคา ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชสาชน (สสช.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาการจัดทำแบบมาตรฐานและการประมาณราคา ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2562 ณ YWCA International House กรุงเทพฯ

จากสถานการณ์พลังงานที่มีความผันผวน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเ้านพลังงานที่มีสัดส่วนต่อรายได้อยู่ที่ 10-30% ดังนั้นประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยผ่านโครงการวางแผนพลังงานชุมชน ที่ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน มี อปท.ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,614 อปท. ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการสรา้ง อปท. ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดการใช้พลังงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/Otop/วิสาหกิจชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 เปิดรับชุมชนใหม่ 4 กลุ่มดังนี้ 1.อปท.บริหารพลังงานครบวงจร 130 แห่ง 2 โรงเรียนพลังงานชุมชน 152 แห่ง และ 3.โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ งบอุดหนุน 70 แห่ง

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 สสช.จึงมีการจัดอบรมสัมมนากับทีมงานของพลังงานจังวหัดและอาสาสมัครพลังงานชุมชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ สัมมนาการจัดทำแบบมาตรฐานและการประมาณราคา ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 การสัมมนาที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 โดย มีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้ 1.การออกแบบและการอ่านแบบเบื้องต้น 2.การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุม 3.การประมาณราคาที่เหมาะสม 4.การควบคุมการก่อสร้าง 5.การบริหารและความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

กำหนดการ : http://

นำเสนอ : http://

สัมมนาการจัดทำแบบมาตรฐานและการประมาณราคา ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2562 ณ YWCA International House กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดสรุปวันที่ 1 : https://drive.google.com/open?id=1tvJQjviQT2v5rbz90lKUFYI-S4_X98Vo

ดาวน์โหลดสรุปวันที่ 2 : https://drive.google.com/open?id=1-SDAU2PrjB4aKnpTA7H39Fdbv-x_0YCz

ดาวน์โหลดสรุปวันที่ 3 : https://drive.google.com/open?id=1ocDVJYKAd_rRQ2jdVZNNWehFOhPf8A8l

รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอ : http://