สานพลังประชารัฐ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ลดต้นทุนพลังงาน

วิสาหกิจลดใช้พลังงาน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน นับเป็นโครงการที่สร้างความสำเร็จเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมชุมชนให้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น เตาปิ้งย่างไร้ควัน เตาซุปเปอร์อั่งโล่ เตาเศรษฐกิจประยุกต์ โรงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ ประหยัดพลังงานประหยัดเวลา สินค้าได้รับการยอมรับในความสะอาดเพิ่มรอบการผลิต เพิ่มรายได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีโครงการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต ของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจโดยการส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานกับกลุ่มเป้าหมาย (2557-2560) ทั่วประเทศกว่า 188 กลุ่ม ลดการใช้พลังงานในการผลิตได้กว่าร้อยละ 25-60 % มูลค่าพลังงานที่ลดลงไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทต่อปี จากข้าวหลากหลายสายพันธุ์ผ่านขั้นตอนของการแช่ บ่ม นึ่ง ผึ่ง สี ได้ข้าวฮางหรือข้าวกล้องงอกที่ มีคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะ สารกาบามีมาก ช่วยบำรุงสมอง รวมทั้งสารอาหารอีกมากมายที่ดีต่อสุขภาพ

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวทาง “เสริมพลังประชารัฐ” ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน ผ่านโครงการวิสาหกิจลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยนำร่องในการลดต้นทุนพลังงานให้กับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าว GAP ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สำนักงานพลังงานจังหวัดมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ในการนึ่งข้าวด้วยการเปลี่ยนจากเตานึ่งแบบเตาเหล็กสามขาดั้งเดิมของชาวบ้านที่มีประสิทธิภาพต่ำมาเป็นเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล* ลดไม้ไม้ฟืนได้กว่า 50% จากเดิมที่ต้องใช้ฟืน 116 กก. ต่อข้าว 600 กก. ปัจจุบันใช้ฟืนเหลือเพียงเพียง 52 กก. ประหยัดค่าฟืนคิดเป็นมูลค่าได้กว่า 4,000 – 9,000 บาท/ปี และสามารถคืนทุนเทคโนโลยีได้ภายใน 1 ปี ปัจจุบันเครือข่ายสามารถสร้างอาชีพเสริมช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวนาได้ในยุคราคาข้าวตกต่ำได้กว่า 120 ราย เกิดเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว่า 18 จังหวัด กำลังการผลิตเฉลี่ยต่อปีได้กว่า 50 ตัน จากเดิมขายข้าวเปลือก ก.ก.ละ 8 บาท ขายให้พ่อค้าคนกลางนำไปสีขายได้ ก.ก. ละ 30 บาท เมื่อมีการรวมกลุ่มทำโรงสี ทำข้าวอินทรีย์มาผลิตข้าวฮางอย่าต่ำขายได้ ก.ก.ละ 80 บาท รวมทั้งแปรรูปเป็นข้าวกล้องงอกผงชงดื่ม ก.ก.ละ 480 บาท สร้างกิจกรรมให้กลุ่มผู้สูงอายุนั่งคัดข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ กิโลละ 3 บาท มีรายได้ ไม่เป็นภาระลูกหลาน ได้พูดคุยกับเพื่อน ไม่เหงา มีความสุข สมาชิกกลุ่มจะมีรายได้เสริมนอกภาคเกษตรเฉลี่ยเดือนละ 5,000-8,000 บาท ความต้องการของผู้บริโภคยังมีมากชนิดที่ทำขายไม่ทันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อผนวกกับแนวทางสานพลังประชารัฐลดต้นทุนด้านพลังงาน เพิ่มคุณภาพความสะอาดในกระบวนการผลิต นับเป็นสินค้าที่มีอนาคตสดใสสร้างมูลค่าหมุนเวียนทาเศรษฐกิจในชุมชนได้กว่าปีละ 2-3 ล้านบาท ปลดล็อคความยากจนของชาวนาไทยได้เป็นอย่างดี

ภายในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ โดยงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน จะมีการส่งเสริมให้มีการตากแห้งข้าวด้วยโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบ พพ. 3 ขนาด 8 x 20 เมตร ช่วยให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นในฤดูฝนได้กว่า 30% เวลาสีข้าวฮางจากการตากแห้งแบบเก่า จะแห้งเร็วเกินไปเวลาสีจะทำให้ข้าวหักเสียราคาปัญหานี้แก้ได้ด้วยโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ ไม่ต้องกลับข้าว การระบายความชื้น ค่อยเป็นค่อยไป มีความสม่ำเสมอ ลดการสูญเสียสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน เรามาถูกทางแล้วและจะทำต่อไป เพื่อประแก่ประชาชน มีพลังงาน มีความสุข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานพลังงงานจังหวัดชัยภูมิ โทร : 044 812 388, 0885090807
ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง 230/5-7 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-บัวใหญ่ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel & Fax 044-854154 Mobile.089-710-9194, 085-419-2489, 098-159-3982 www.gonkham.com / Email:gonkham368@gmail.com
line iD: gonkham