สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิ๊ก http://www.enconfund.go.th/05-pr-news/landingpage.html

โดยเน้นส่งเสริมให้มีไฟฟ้าใช้สำหรับการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน และสร้างความสำคัญอาชีพเกษตรในชุมชนให้มีการบริการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชน ลดต้นทุนด้านพลังงาน และสามารถพึ่งพาตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานทดแทนภายในชุมชน

สามารถขอรับข้อเสนอโครงการ 2 แผน ดังนี้

1.แผนพลังงานทดแทนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ด้วยระบบการสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท)

2.แผนพลังงานทดแทนในระบบสูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านเกษตรในระดับชุมชน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร)

ผู้สนใจรายละเอียดสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ :
www.enconfund.go.th/…/รวมยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนฯ%202561…

ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน : http://

http://

📌📌📌ยื่นข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 -10 สิงหาคม 2561

หน่วยงานใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเข้าลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่างนี้

เวปไซด์กองทุนฯ http://www.enconfund.go.th/

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ http://www.enconfund.go.th/pdf/index/01-2561.pdf

หากผู้ขอรับการสนับสนุนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 121/3 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-612-1555 ต่อ 370 และ 214 ในวันและเวลาราชการ

manual-คู่มือการขอโครงการกองทุน ระบบลงทะเบียน
และ ระบบยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์.pdf :

รวมยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนฯ กลุ่มโครงการกลุ่มไทยนิยมยั่งยืน 2561 (เพิ่มเติม) .pdf