สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท สนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

จากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ประกอบกับสถานการณ์พลังงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่ราคาพลังงานมีความผันผวน “ใช้มาก หายาก มีน้อย” ประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น จังหวัดชัยนาท และสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท จึงได้ริเริ่มโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เพราะมีความเหมาะสมกับพื้นที่เพราะเป็นเมืองเกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1.2 ล้านไร่ มีต้นทุนพลังงาน(น้ำมันเชื้อเพลิง,ไฟฟ้า) ในการสูบน้ำเข้าระบบแปลงนา การนำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร สามารถพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ขยายผลนำไปประยุกต์ใช้ เป็นต้นแบบในเรื่องพลังงานทดแทนให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายรัฐบาลและการยึดหลัก ทำก่อน ทำจริง ทำทันที เกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน

โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาด 25 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 1 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาภาวะโลกร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ วางเป้าหมายชุมชนสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางการเกษตรและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าแรวงานในการก่อสรา้ง ติดตั้ง สมทบพื้นที่สถานที่ในการติดตั้งระบบ การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการ สนับสนุนส่งเสริมโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท เทศบาลตำบลหนองแซง งบประมาณโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

  • ข้อมูลเชิงเทคนิค : แผงขนาด 320 วัตต์ 80 แผง เครื่องแปลงไฟสำหรับใช้กับป้ัมน้ำขนาด 20 กิโลวัตต์
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0 5641 1615-6