อบต.สิงหนาทเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ตำบลสิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 17,199 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 27.51 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตร แต่การนำน้ำมาใช้ประโยชน์ยังไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากคลองส่งน้ำไม่ทั่วถึง ส่วนใหญ่เป็นคลองดินและพื้นที่นาบางจุดอยู่สูงกว่าคลองส่งน้ำทำให้น้ำเข้าไม่ถึงไร่นา อีกทั้งพื้นที่เก็บน้ำตื้นเขิน โดยเฉพาะในปีที่ฝนตกน้อยและในหน้าแล้ง ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร เกษตรกรต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากคลองรอง เข้าคลองส่งน้ำ แล้วสูบน้ำจากคลองส่งน้ำ เข้าที่นา ทำให้มีต้นทุนในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังทำให้ถนนรอบบริเวณคลองส่งน้ำทรุดตัว ในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาทจะต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมถนนปีละหลายแสนบาท
จากสาเหตุดังกล่าวสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ ได้ร่วมกันพัฒนา โครงการระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเกษตรอย่างยั่งยืน

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาโดยมีแนวทางในการส่งเสริมการทำการเกษตรโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการทำการเกษตรในระยะยาวได้ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดและเป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นประแสไฟฟ้าจะเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเป็นการอนุรักษ์พลังงาน ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานสิ้นเปลืองและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย สถานีสูบน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนอุปกรณ์ ประกอบด้วยแผงโซลล่าเซล ขนาด 300 วัตต์จำนวน 15 แผง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 5 แรงม้า ท่อสูบน้ำพยานาค ขนาด 18 นิ้ว ยาว 18 ฟุต จำนวน 10 ชุด 2 สถานี ๆละ 7 ชุดและ 3 ชุดตามลำดับ เพื่อทำการสูบน้ำจาก แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลมาตามคลองพระยาบันลือ แยกเข้าคลองย่อยครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ กว่า 8,200 ไร่ และมีแผนขยายผลจำนวน 2 สถานี รวมเป็น 4 สถานี วางเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกรรมขั้นต่ำกว่าร้อยละ 50 คิดเป็นน้ำมันดีเซล 29,800 ลิตรต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 745,000 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 77.51 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน ประโยชน์มากมายจากพลังงานทดแทน