สสช.สรุปบทเรียนโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายรับฟังข้อเสนอเพื่อผลักดันนโยบายพลังงานชุมชน

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนโครงการฯ ภายใต้โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศ เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี 2562
ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 
โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณปี 2562 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆทั้งอาสาสมัครพลังงานชุมชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องในงานพลังงานชุมชน ภายในงานสัมมนาครั้งนี้จะมีการสรุปภาพรวมแการดำเนินงาน การสร้างเวทีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนในประเด็นการพัฒนาโครงสร้าง บทบาท กิจกรรม แผนการขับเคลื่อน 3 ปี (2562-2565) นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายภาคประชาชนขับเคลื่อนตนเองอย่างไร ให้ดำรงอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน” จากผู้แทนองค์กรรับเชิญ คือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาอีสาน มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง เพื่อนำเสนอที่มา รูปแบบการจัดตั้ง แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบองค์กรที่ทำงานร่วมกับภาคประชาชน ในระดับองค์กรที่จัดตั้งเป็นทางการ เช่น มูลนิธิ กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชน ที่ทำงานกับภาคประชาชนได้อย่างเข้มแข็งยาวนาน และในวันสุดท้ายจะมีการระดมความคิดแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายฯที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำเสนอสรุปโครงสร้าง รูปแบบ บทบาทการขับเคลื่อน กิจกรรมที่จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมผ่านข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับพลังงานที่ยังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

อ่านเพิ่มเติม : http://ppp.energy.go.th/โครงการเชื่อมร้อยเครือ/ และ http://ppp.energy.go.th/สสช-จัดเวทีการพัฒนาโคร/

01 ข้อมูลองค์กรร่วมเสวนา ส3 : http://

M4 การขอรับสนับสนุน กองทุนอนุรักษ์ : http://

ภาพรวมโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายที่ผ่านมา : http://