เป็น “อส.พน.” แล้วได้อะไร?

กระทรวงพลังงานกับการพัฒนาอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) สร้างผลงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ยกตัวอย่างคุณ จีรวัฒน์ พรมจีน (FB: Jirawat Promjeen ) เป็น อส.พน. ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร กว่า 8 ปี จากเกษตรกรธรรมดา ช่างชุมชนธรรมดา บูรณาการตนเอง ฝึกฝนตนเอง สู่การเป็นวิทยากรเทคโนโลยีพลังงานชุมชน สิ่งที่เขาทำได้มีดังนี้ 1.แก๊สชีวภาพครัวเรือน 2.โซล่าเซลชุมชน 3.เตาซุปเปอร์อั่งโล่ 4.เตาเศรษฐกิจประยุกต์ และอื่นๆอีกมากมาย สร้างงานสร้างอาชีพ มีชื่อเสียง ได้ออกสื่อมากมาย มีรายได้เพียงพอต่อการจุนเจือครอบครัว มีเวลาช่วยเหลือพี่น้องคนในชุมชน ขยายผลสู่จังหวัดข้างเคียงทั่วประเทศ