เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ :  การบริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจร สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ :  การบริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจร

สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจร สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้งบประมาณโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนฮัตตัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี กระทรวงพลังงานพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ เห็นได้จากชุมชนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวด“สุดยอดคนพลังงาน” ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย ส่วนพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการมอบรางวัลในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ๓๐๔ รางวัล ระดับภาค ๖๐ รางวัล และระดับประเทศจำนวน ๒๐ รางวัล รวมรางวัลที่มอบในโครงการนี้กว่า ๓๘๔ รางวัล ซึ่งนับเป็นผลงานเชิงประจักษ์ว่าการการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปี รวมทั้งสามารถยกระดับความรู้ ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดต้นแบบในการจัดการพลังงานที่ดี กว่า ๓๐๐ ตัวอย่าง จากทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลการปฏิบัติที่ดี (best practices) สู่พื้นที่อื่นๆต่อไป จากความเป็นมาข้างต้น จึงนำมาสู่การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับภาคจาก ทั่วประเทศ และต่อยอดความสำเร็จด้วยการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศอย่างบูรณาการ นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือSustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรม

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรกระทรวงพลังงาน ในการจัดทำฐานข้อมูล เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนที่ทำโครงการพลังงานสะอาด ให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานระดับชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม SE (Social Enterprise) ในอนาคต กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม รวมมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 69 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครพลังงานชุมชนที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงานระดับภาค” ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงานระดับภาค” ผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงานระดับภาค”และผู้บริหารร่วมสังเกตการณ์ในการจัดสัมมนา รวมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง โดยมีวิทยากรให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ จากหลายหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) มูลนิธิ ณ ปัญญา บริษัทโฟเซรา บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย ชุมชนที่ชนะเลิศรางวัลอาเซียนเอ็นเนอร์ยีอวอร์ด เป็นต้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาในระดับโลก เช่น แผนการพัฒนาที่ยังยืนแห่งสหประชาชาติหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) แผนพัฒนาฯ ในระดับประเทศ ภูมิภาค แผนจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น เป้าหมายสุดท้ายของแผนต่างๆเหล่านี้ คือมุ่งสู่การสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” บนความสมดุลของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนั่นคือเป้าหมายสำคัญของกระทรวงพลังงานในการที่จะ“มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง” แต่การที่จะบริหารจัดการพลังงานเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมจากพี่น้องภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชนดังจะเห็นได้จากการที่เรามี “สุดยอดคนพลังงาน” สาขาต่างๆจากทั่วประเทศ กว่า 300 ราย ที่ได้นำหลักการ แนวทางในการพัฒนาพลังงานไปประยุกต์ใช้ในแต่ละชุมชนท้องถิ่นยกระดับศักยภาพการรับรู้ เรียนรู้ จนถึงการปฏิบัติที่ดีด้านพลังงาน จนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากกระทรวงพลังงาน และยังไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อยอด ในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานในระดับชุมชน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน เพื่อให้เห็นภาพของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน การเตรียมความพร้อมของตัวบุคคลให้รู้เท่าทันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อมในระบบการจัดการต่างๆ จึงมีความสำคัญ ซึ่งต้องอาศัยระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ อาศัยความร่วมมือจากภาคส่วน นำไปสู่การพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวม และการที่จะดำเนินการดังกล่าวได้นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครพลังงานชุมชนหรือข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงพลังงานจะต้องพัฒนาศักยภาพตนเองก่อน เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการพลังงานระดับชุมชน ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน การที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนนั้น จำเป็นจะต้องเรียนรู้อย่างรอบด้าน รู้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยังยืนของโลก ของประเทศ ของกระทรวง เพื่อนำมาปรับใช้กับในระดับท้องถิ่น ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการฝึกคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงและปฏิบัติเป็นประจำและทำอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานและวางแผนการจัดการในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

โดยมีหัวข้อการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า

  • วิทยากร คุณสุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ ผู้ประสานงานกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกGEF/SGP/UNDP หัวข้อ :โครงการสนับสนุนขนาดเล็ก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF/SGP) กับการสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ลิงค์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย : https://www.dropbox.com/s/fexk47dmosmu60o/Presentation%20for%20MOE%20on%20pdf?dl=0

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย

  • วิทยากร : ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ณ ปัญญา และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวข้อ : การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืน ๘ มิติแบบออนไลน์โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กรณีศึกษา “เมืองลีงโมเดล จ.สุรินทร์” ลิงค์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย : https://www.dropbox.com/s/hy6yzyoq9p6zyxu/พัฒนา%208%20มิติ%20เมืองลีงโมเดล.pdf?dl=0
  • ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ณ ปัญญา บรรยายหัวข้อ การปรับตัวของภาคประชาชนต่อนโยบาย Thailand 0 ลิงค์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย :

https://www.dropbox.com/s/4w43x10mqy86rr5/Energy%20Situation%20%2816%20January%202018%29.pdf?dl=0

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า

  • วิทยากร นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม นักวิชาการชำนาญการ บรรยายหัวข้อ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) หัวข้อ : ภาวะโลกร้อน สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบ และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ลิงค์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย :

1:https://www.dropbox.com/s/ocpe0w22ldgiulb/GHG%20Evaluation%20and%20Calculation.pdf?dl=0

2: https://www.dropbox.com/s/09l5gqeh6lxw299/LESS_GHG-Cal.pdf?dl=0

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย

  • ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) หัวข้อ : พลังงานชุมชน กับ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และ ชุมชนที่ได้รับการประเมินผ่าน (T-VER)/การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก และฝึกการคำนวณคาร์บอนเครดิต โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ลิงค์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย :

3: https://www.dropbox.com/s/wx2t4m3nqt34nt5/1.%20ClimateChange_18-01-2016.pdf?dl=0

4: https://www.dropbox.com/s/3bhtrrimbl2j70g/2.%20LESS_T-VER_18-01-2561.pdf?dl=0

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงค่ำ

  • เสวนาหัวข้อ การพัฒนาโครงการ “Corporate Social Responsibility (CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร กรณีศึกษา โครงการสนับสนุนอุปกรณ์โซล่าเซลล์เพื่อการพัฒนาชุมชน”ป่าเด็ง”ตามแนวทาง “ประชาเอกรัฐ” วิทยากรรับเชิญ คุณทรงธรรม กิติกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โฟเซร่า จำกัด  (Fosera Co., Ltd. – Solar Home System)  ผู้ผลิต ส่งออก – โซล่า โฮม ซิสเต็มส์ – อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานระบบ ลิเที่ยม ไอรอน ฟอสเฟต และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลิงค์โหลดเอกสารเอกสารประกอบ :
  • https://www.dropbox.com/s/baum149bht77295/Product%20pdf?dl=0

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า

  • วิทยากร คุณลักษนาพรรณ วงศ์โสภา รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บรรยายหัวข้อ : ความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า ที่ต้องบรรลุผลในปี 2050 กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs 17 goals) โหลดเอกสารอบรม : https://www.dropbox.com/s/20v900fugq98a5s/Notez_Env%20month%20training%20%20FinalHandout%pdf?dl=0

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย