โครงการรับ นศ.ฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง จ.เพชรบุรี

โครงการรับ นศ.ฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ระยะเวลา 2 เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : https://www.facebook.com/groups/189144991095617/permalink/2237179692958793/

ชมคลิปที่เกี่ยวข้อง : 1.) นศ.ฟิสิกส์ สวนสุนันฯ นำเสนอฝึกงานในพื้นที่ solar home ชุมชนป่าเด็ง 
https://www.facebook.com/PadengEnergy/videos/2183855598500532/

1#โซล่าโฮม_การฝึกงาน นศ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 5 ก.ค. 2561

นำเสนอ 1#โซล่าโฮม_การฝึกงาน นศ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 5 ก.ค. 2561 ณ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โพสต์โดย เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018

2.) นศ.ฟิสิกส์ สวนสุนันฯ นำเสนอฝึกงานในพื้นที่ solar home ชุมชนป่าเด็ง2 https://www.facebook.com/PadengEnergy/videos/2183934751825950/

นำเสนอ 2#โซล่าโฮม_การฝึกงาน นศ.ฟิสิกส์ประยุกต์

นำเสนอ 2#โซล่าโฮม_การฝึกงาน นศ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 5 ก.ค. 2561 ณ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โพสต์โดย เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018

3.) นศ.ฟิสิกส์ สวนสุนันฯ นำเสนอฝึกงานในพื้นที่ ชีวมวล ชุมชนป่าเด็ง https://www.facebook.com/PadengEnergy/videos/2183952908490801/

นำเสนอ 3#ชีวมวล_การฝึกงาน นศ.ฟิสิกส์ประยุกต์

นำเสนอ 3#ชีวมวล_การฝึกงาน นศ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 5 ก.ค. 2561 ณ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โพสต์โดย เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018

4.) นศ.ฟิสิกส์ สวนสุนันฯ นำเสนอฝึกงานในพื้นที่ ชีวภาพ ชุมชนป่าเด็ง https://www.facebook.com/PadengEnergy/videos/2183953848490707/

นำเสนอ 4#ชีวภาพ_การฝึกงาน นศ.ฟิสิกส์ประยุกต์

นำเสนอ 4#ชีวภาพ_การฝึกงาน นศ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 5 ก.ค. 2561 ณ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โพสต์โดย เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018

5.) นศ.ฟิสิกส์ สวนสุนันฯ นำเสนอฝึกงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์พลังงานชุมชนป่าเด็ง https://www.facebook.com/PadengEnergy/videos/2183977905154968/

นำเสนอ 5#กิจกรรมของชุมชนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ_การฝึกงาน

นำเสนอ 5#กิจกรรมของชุมชนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ_การฝึกงาน นศ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 5 ก.ค. 2561 ณ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โพสต์โดย เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018

งานวิจัยร่วมกับชุมชน

โดยมีรายละเอียดประสบการณ์ที่ได้จากฝึกงาน 10 ด้าน ดังนี้

1.การศึกษาข้อมูล – ข้อมูลมือ 2 • ข้อมูลตำบล• ข้อมูลเครือข่าย-

ข้อมูลมือ 1• ข้อมูลการใช้พลังงานของสมาชิก

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแบบทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลตำบล ,เครือข่าย ,แผนที่

– ออกแบบ และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์

– จำนวนแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจำนวน 49 ชุด

2.ศึกษาเทคโนโลยีในชุมชน – โซลาเซลล์- ไบโอแก๊ส- ชีวมวล – เรียนรู้ระบบโซลาเซลล์ระบบ 2 โวลต์ ,24 โวลต์ และ 220 โวลต์

– เรียนรู้ระบบแก๊สชีวภาพในระดับครัวเรือนขนาด 4 ลบ.ม และ 15 ลบ.ม – เรียนรู้ซ่อมแซมระบบพลังงานในครัวเรือนระหว่างดำเนินการ เก็บข้อมูล – เรียนรู้พลังงานชีวมวล

3.ศึกษาการทำงาน และวิธีการดำเนินงานของเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ – ประชุมประจำเดือน- ใช้หลักการมีส่วนร่วม

– ใช้หลักธรรมาภิบาล – มีแผนดำเนินงาน – เข้าร่วมประชุมเครือข่ายฯ

– เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อใช้หลักการมีส่วนรวม 5 กลุ่ม รวมคิด รวมวางแผน รวมลงมือปฏิบัติ รวมติดตามงาน และรวมรับผล

– เครือข่ายใช้หลักการความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาของสมาชิก

– แผนงานของเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อมีทั้งหมด 6 แผนงาน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร และองค์กร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสวัสดิการ ด้านประเพณี และวัฒนธรรม

4.ปฏิบัติงานจริงในชุมชน และการใช้เทคโนโลยีพลังงาน – ศึกษาข้อมูลชุมชนเป็นรายครัวเรือน- ตรวจซ่อมการใช้งานระบบพลังงาน – ลงพื้นที่จริงตรวจสอบการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชนป่าเด็ง- สามารถตรวจสอบ และทำการซ่อมแซมเทคโนโลยี พลังงานทดแทนให้ถูกต้อง และปลอดภัย

5.ได้ศึกษาตัวเอง เรียนรู้ทำความเข้าใจตัวเอง มากขึ้น – การใช้ชีวิตประจำวัน- ทำกิจกรรมรวมกับชาวบ้าน – ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ของชาวบ้านชุมชนป่าเด็ง- ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เนื่องจากตัดขาดจากอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์

6.สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษามีช่วยเหลือชาวบ้านเท่าที่จะทำได้ – ตรวจสอบซ่อมแซม และต่อวงจรให้ถูกต้อง

– ลงตรวจสอบตามบ้าน และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน- สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับบ่อแก๊สชีวภาพได้ตรงจุดเนื่องจากแก๊สมีการรั่วซึมออกจากท่อสาเหตุมาจากไม่ได้ติดกาวข้อต่อระหว่างท่อ- นำวิธีดูแลรักษาเทคโนโลยีพลังทดแทนไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านได้มีความรู้ที่ถูกต้อง- รับฟังปัญหาของชาวบ้าน และเสนอวิธีการแก้ปัญหาเท่าที่จะทำได้

7.การเรียนรู้เรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน และนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเกษตร – ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบผสมผสาน – นำความรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนของชุมชนป่าเด็งไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวได้รับรู้- ครอบครัวเกิดความสนใจในการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

8.เรียนรู้เรื่องการแปรรูป(ผลิตภัณฑ์ และขนม) – ศึกษาการนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูป- ได้รู้วิธีการเพาะปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น การเก็บขนุน ,มะไฟ ,ฝรั่ง ,มะนาว ,กล้วย เป็นต้น- ได้ศึกษาการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนการใช้ในการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ โดยใช้ โซลาเซลล์ เป็นต้น

9.นำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานไปเผยแพร่ในสถานศึกษา และครอบครัว – นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน – ได้รู้ประโยชน์การนำผลไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไวน์ ,ขนุนทอด ,กล้วยฉาบ เป็นต้น

10.หนังสือ – เพื่อรวบรวมข้อมูลของสมาชิกเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ 3 – รูปแบบการจัดทำเล่มหนังสือ

– ข้อมูลการใช้พลังงานของสมาชิกเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

– ร่างแผนที่บ้านของสมาขิกเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

ปัญหา / อุปสรรค์ ประเด็น แนวทางแก้ไข

– เส้นทางการสำรวจแต่ละหมู่บ้าน

– สภาพภูมิอากาศ

– อุปกรณ์

– ประสบการณ์ในการทำงาน – ต้องลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน – เตรียมตัวให้พร้อมกับการลงพื้นที่ให้มากขึ้น

– ตรวจเช็คข้อมูลแผนที่ให้รอบคอบ – จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทดแทนกันได้