โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reuse)

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reuse) ****

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 **Mr. Sean Sheehan ตำแหน่ง CEO บริษัทไวซ์เทคโซลูชั่น หนึ่งในภาคีความร่วมมือการจัดการขยะอิเล็คทรอนิกส์ด้วยการใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reuse) ภายใต้ชื่อโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชนบริษัท เยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้และมอบทุนการศึกษาให้ชุมชนป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และได้อธิบายถึงความเป็นมาโครงการนี้ว่า ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทรับจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีกระบวนการจัดการที่ได้มาตรฐาน และมีแบตเตอรี่มือสองสภาพดีสามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชนให้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนนำไปเข้ากระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีความสนใจทำโครงการ CSR เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง สำนักประสานการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน จึงทำหน้าที่ประสานให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน และเชิญ บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เกี่ยวกับขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินโครงการฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ในการดำเนินโครงการดังกล่าวนอกจากการประสานความร่วมมือแล้วกระทรวงพลังงาน ยังมีบทบาทในการร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง สร้างแนวทางการบริหารจัดการโครงการ การเก็บข้อมูลและสรุปบทเรียน การแผยแพร่โครงการผ่านสื่อต่างๆ การจัดการศึกษาดูงานและฝึกอบรมการจัดการแบตเตอรี่ในระบบโซล่าเซลชุมชน ซึ่งผลการดำเนินโครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ตั้งแต่ปี 2558-2561 มีสมาชิกกว่า 100 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุนแบตเตอรี่ทั้งหมด 1,200 ลูก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ได้กว่า 200,000 บาทต่อปี (ชุมชนตั้งราคาประเมินแบตเตอรี่มือสองลูกละ 500 บาท) สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่าปีละ 17 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ชุมชนมีแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันโดยมีระบบยืมคืนและมีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลรักษา เช่น ไม่แกะหรือทำลายแบตเตอรี่ ไม่นำไปจำหน่ายต่อ เป็นต้น จากผลการดำเนินโครงการข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการนำแบตเตอรี่มือสองสภาพดีสามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชนให้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนนำไปเข้ากระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม #โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน รายชื่อภาคีความร่วมมือโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน บริษัทไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1. Mr. Sean Sheehan ตำแหน่ง CEO 2. นายถิรวัจน์ จิตต์ภักดี ตำแหน่ง Plant Manager 3. นายสุรชัย ประสิทธิ์สังข์ ตำแหน่ง HR and Admin Manager 4. นางสาววรรณภา แก้ววิลัย ตำแหน่ง Sales and Marketing Executive 5. นางสาวกุลสิริยา แก้วสะอาด ตำแหน่ง Sales Support ลูกค้าบริษัทไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1. Mr. Brian O’Connor ตำแหน่ง ผู้บริหาร Dell EMC นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 1. นายวีรศักดิ์ แจ้งการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2 นางจินตนา ยากองโค ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน 7 3 นางวาสนา ขำงาม ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 7 
กระทรวงพลังงาน 1. นายพิรัฐ อินพานิช สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน

“Reuse Batteries for return light to Black country Community”