สรุปผลการวิเคราะห์ ฟื้นฟูเบื้องต้น ระบบโซล่าเซลโรงเรียนและสถานีอนามัยเกาะหมากน้อย จ.พังงา

รวมลิงค์สรุปผลการวิเคราะห์ ฟื้นฟูเบื้องต้น ระบบโซล่าเซลโรงเรียนและสถานีอนามัยเกาะหมากน้อย จ.พังงา จากการอบรมเชิงปฏิบัติกาพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง ณ เกาะหมากน้อย จ.พังงา วันที่ 10-12 ก.พ. 2559 จัดโดย LEP Center สสช.กระทรวงพลังงาน

โครงการวางแผนพลังงานชุมชนจะมุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน เพื่อตอบสนองต่อแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวต้องอาศัยการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน อาสาสมัครพลังงานชุมชน ประชาชนในพื้นที่ มาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาพลังงานชุมชนตามวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างออกไปตามแต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาคในโครงการพัฒนา เช่น วิสาหกิจลดใช้พลังงานผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนานักวิจัยชุมชนเพื่อศึกษาศักยภาพผลิตพลังงาน การพัฒนาทักษะช่างชุมชนในการออกแบบ ก่อสร้าง/ติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน การประเมินผลประสิทธิภาพเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน การพัฒนาชุมชนต้นแบบพลังงานสู่ความยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาหน่วยงานและการตัดสินใจของผู้วางนโยบายจากภาครัฐ อาสาสมัครพลังงาน ประชาชนในพื้นที่ทั้งสามส่วนนี้จะมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในหลักสูตรจะฝึกทักษะการวัดความก้าวหน้าและผลที่เกิดขึ้นด้านโครงการพลังงานทดแทนในชุมชน สิ่งนี้จะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าและปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้งเชิงความคุ้มค่าทางการลงทุน ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นประชาชนเข้ามาตรวจสอบความก้าวหน้า การเผชิญกับปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ด้วยเหตุนี้สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกระทรวงพลังงานจึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประสานงานโครงการวางแผนพลังงานในหลักสูตรการประเมินผลการดำเนินโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมขึ้นที่ แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนแบบผสมผสาน เกาะหมากน้อยจังหวัดพังงา

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการออกแบบกระบวนการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ โครงการพลังงานทดแทนในชุมชน การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลที่ทำให้เกิด กิจกรรมต่างๆ การนำผลการศึกษามาใช้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ และการนำแนวคิดแนวปฏิบัติที่ไปไปขยายผลในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้กระบวนการพลังงานชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

สรุปผลการวิเคราะห์ระบบโซล่าเซลโรงเรียนเกาะหมากน้อย
 
ข้อมูลเชิงเทคนิค ระบบติดตั้งเมื่อปี 2546
– ใช้แผงขนาด 64 วัตต์ จำนวน 80 แผง แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 อนุกรม 4 แผง ขนานกัน 2 ชุด 8 แผง 1 สตริง และขนานกัน 5 สติง 40 แผง ขนาดชุดที่สองอีก 5 สตริง รวม 80 แผง กำลังแผงรวม 5000 วัตต์ ระบบ 48 โวล์
– แบตเตอรี่ขนาด 2 โวลต์ 800 แอมป์ อนุกรมกัน 24 ลูก 48 โวลต์ 800 แอมป์
– คอนโทรชาร์จ 48 โวลต์
– อินเวอร์เตอร์ 48 โวลต์ 5000 วัตต์ แบบหม้อแปลงเพียวซายด์เวฟ
ปัญหาที่พบ
1. แบตเตอรี่เสีย 1 ลูกไม่สามารถอ่านค่าแรงดันได้ ทำให้ต้องยกออกจากชุดที่อนุกรมไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้แบตลูกที่เสียเป็นโหลดเกิดความร้อน และการชาร์จจะไม่มีโอกาสเต็ม ทำให้แรงดันแบตฯรวมของระบบลดลงเหลือ 46 โวลต์ ทำให้อินเวอร์เตอร์เข้าใจว่าแรงดันแบตฯหายไป 25% ทั้งที่แบตลูกอื่นยังเต็มอยู่ ทำอินเวอร์เตอร์ตัดเร็วกว่าความเป็นจริง
ข้อเสนอแนะ : จะต้องจัดหามาแบตเตอรี่ลูกใหม่มาเปลี่ยนเพื่อให้แรงดันระบบสมบูรณ์ที่ 48 โวลต์
2. พัดลมระบายความร้อนในอินเวอร์เตอร์ไม่ทำงานส่งผลให้เมื่อเกิดความร้อนเร็ว จากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อไม่มีระบบระบายความร้อน อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงาน เพื่อป้องกันตัวเอง
ข้อเสนอแนะ : ตรวจเช็คเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ทำความสะอาดอินเวอร์เตอร์
3. เบอรคเกอร์ตัดไฟจากแผง กระแสชาร์จ 80 แอมป์ชำรุด
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนเบรคเกอร์แบบ DC ที่ทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 80 แอมป์ หรือใช้เบรคเกอร์ DC 63 แอมป์ 2 ตัวช่วยรับ กระแสที่มากจากแผง 40 แอมป์ 2 ชุด
4. สายไฟเข้าเพื่อวัดกระแสแอมป์มิเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดความร้อนสะสม เกิดประกายไฟละลายเสียหาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือไม่ต้องอ่านค่าแอมป์
5. สายไฟใต้ดินจากแผงเข้าคอนโทรลชาร์จเกิดความร้อนสะสมไหม้เสียหาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟขนาดไม่น้อยกว่า 16 มิล และควรร้อยท่อแยกกระแส DC บวก,ลบ
 
สรุปผลการวิเคราะห์ระบบโซล่าเซลสถานีอนามัยเกาะหมากน้อย
 
ข้อมูลเชิงเทคนิค ระบบติดตั้งเมื่อปี 2549
– ใช้แผงขนาด 125 วัตต์ จำนวน 16 แผง อนุกรม 4 แผง 4 ชุด ขนานกัน 4 สตริง กำลังแผงรวม 2000 วัตต์ ระบบ 48 โวล์
– แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 190 แอมป์ อนุกรมกัน 4 ลูก ขนานกัน 2 สตริง ได้ 48 โวลต์ 380 แอมป์
– คอนโทรชาร์จ 48 โวลต์
– อินเวอร์เตอร์ 48 โวลต์ 2000 วัตต์ แบบหม้อแปลงเพียวซายด์เวฟ
ปัญหาที่พบ
1. ใช้เบรคเกอร์ผิดประเภท ใช้ AC รับกระแสชาร์จ จากแผง 30 แอมป์ ทำให้เกิดความร้อนสะสมไหม้เสียหาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนไปเบรคเกอร์ DC ขนาด 63 แอมป์ ให้สามารถตัดไฟจากแผงเพื่อให้สามารถเช็คระบบเพื่อซ่อมบำรุง
2. ขนาดของสายไฟจากแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์มีขนาดเล็กเกินไปเกิดความร้อนสะสมทำให้ฉนวนละลาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 16 มิล
 
สรุปผลการวิเคราะห์ระบบโซล่าเซลมัสยิดกลางเกาะหมากน้อย
 
ข้อมูลเชิงเทคนิค ระบบติดตั้งเมื่อปี 2549
– ใช้แผงขนาด 125 วัตต์ จำนวน 16 แผง อนุกรม 4 แผง 4 ชุด ขนานกัน 4 สตริง กำลังแผงรวม 2000 วัตต์ ระบบ 48 โวล์
– แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 190 แอมป์ อนุกรมกัน 4 ลูก ขนานกัน 2 สตริง ได้ 48 โวลต์ 380 แอมป์
– คอนโทรชาร์จ 48 โวลต์
– อินเวอร์เตอร์ 48 โวลต์ 2000 วัตต์ แบบหม้อแปลงเพียวซายด์เวฟ
ปัญหาที่พบ
1. ใช้เบรคเกอร์ผิดประเภท ใช้ AC รับกระแสชาร์จ จากแผง 30 แอมป์ ทำให้เกิดความร้อนสะสมไหม้เสียหาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนไปเบรคเกอร์ DC ขนาด 63 แอมป์ ให้สามารถตัดไฟจากแผงเพื่อให้สามารถเช็คระบบเพื่อซ่อมบำรุง
2. ขนาดของสายไฟจากแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์มีขนาดเล็กเกินไปเกิดความร้อนสะสมทำให้ฉนวนละลาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 16 มิล