GIZ สรุปผลการศึกษาการพัฒนาระบบ MRV กับโครงการขนาดเล็ก

GIZ สรุปผลการศึกษาการพัฒนาระบบ MRV กับโครงการขนาดเล็ก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ความเป็นมาด้วยส...
read more
อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนนโยบ...
read more
บทบาท สสช.ในฐานะที่ปรึกษา โครงการ Koh Jik ReCharge

บทบาท สสช.ในฐานะที่ปรึกษา โครงการ Koh Jik ReCharge

บทบาทสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาช...
read more
ผอ.สสช. เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดเวลาการตากได้กว่า 50%

ผอ.สสช. เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดเวลาการตากได้กว่า 50%

นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนั...
read more
รายงานผล ม.ธรรมศาสตร์ ฝึกงานชุมชนป่าเด็งและสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน

รายงานผล ม.ธรรมศาสตร์ ฝึกงานชุมชนป่าเด็งและสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่ว...
read more
ก.พลังงาน+GIZ สรุปบทเรียน MRV โครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย

ก.พลังงาน+GIZ สรุปบทเรียน MRV โครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 กระทรวงพ...
read more
การจัดขยะต้องไปให้สุดทาง ป่าเด็งขยายผลการจัดการขยะครบวงจร

การจัดขยะต้องไปให้สุดทาง ป่าเด็งขยายผลการจัดการขยะครบวงจร

คุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอ...
read more
รายชื่อพื้นที่โครงการพลังงานชุมชนทั่วประเทศปี 2549-2562

รายชื่อพื้นที่โครงการพลังงานชุมชนทั่วประเทศปี 2549-2562

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดกา...
read more
ทำเนียบเครือข่าย พัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ทำเนียบเครือข่าย พัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ทำเนียบเครือข่ายพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้...
read more
AI นิทรรศการ 10 ปี พลังงานชุมชน

AI นิทรรศการ 10 ปี พลังงานชุมชน

ลิงค์ดาวน์โหลด AI นิทรรศการ 10 ปี พลังงา...
read more