กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล

คุณยศพลพัฒ บุนนาค (พล) ได้เรียนรู้เข้าใจ...
read more
โครงการจัดทำชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน “โดยการใช้หลอด LED ในเรือประมงแบบอวนครอบ”

โครงการจัดทำชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน “โดยการใช้หลอด LED ในเรือประมงแบบอวนครอบ”

โครงการจัดทำชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบประห...
read more
พลังงานชีวมวลแก้วิกฤติหมอกควัน ลดการเผาวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดในที่โล่งแจ้ง

พลังงานชีวมวลแก้วิกฤติหมอกควัน ลดการเผาวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดในที่โล่งแจ้ง

ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงให...
read more
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซล จ.ยะลา

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซล จ.ยะลา

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโ...
read more
พิธีเปิดสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพลังง...
read more
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบัวหลวง เตรียมจัดพิธีเปิดการเดือนเครื่องสถานีสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบัวหลวง เตรียมจัดพิธีเปิดการเดือนเครื่องสถานีสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบั...
read more
ปิดตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ก.พลังงานปลื้มผลสำเร็จ

ปิดตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ก.พลังงานปลื้มผลสำเร็จ

ปิดตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ อย่าง...
read more
ตรัง สร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน

ตรัง สร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน

วันที่ 23 มี.ค. 2559 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์...
read more
สินค้าวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงานสร้างรายได้รวมในงาน เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” กว่าล้านบาท”

สินค้าวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงานสร้างรายได้รวมในงาน เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” กว่าล้านบาท”

ภายในงาน“เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” คล...
read more