GIZ สรุปผลการศึกษาการพัฒนาระบบ MRV กับโครงการขนาดเล็ก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ความเป็นมาด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน (Thai-German Climate Change Policy Programme: TGCP – Energy) ได้ร่วมกัน พัฒนาโครงการ “การพัฒนำระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมเป็นจังหวัดนำร่อง และมี บจก. เดอะ ครีเอจี้ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยการดำเนินงานโครงการดั่งกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีการเชิญคณะกรรมการกำกับโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา เพื่อนำไปขับเคลื่อนในระดับนโยบายการพัฒนาโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทยต่อไป

“การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา
โครงการ “การพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย”
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม 3 ชั้น 15 เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี”

โดยมี นายวรนล จันทร์ศิริ(กยผ.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา • นายธชทัต คูวรากุล(GIZ) นำเสนอผลการศึกษา แนะนา “โครงการความร่วมมือกระทรวงพลังงานและ GIZ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Energy)” และ“โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (ระบบ MRV) สาหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย” นายชาติชนิส เกษมวงศ์(GIZ)นำเสนอ• แนะนาแผนงาน TGCP-Energy และกลุ่มงานภายใต้แผนระดับโครงการ• ภาพรวมการดาเนินงานภายใต้โครงการ TGCP-Energy• ภาพรวมการดาเนินงานด้าน MRV ของ GIZ • ที่มาของโครงการพลังงานขนาดเล็ก• ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ• ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ • กิจกรรมที่เกิดขึ้น 4. นาเสนอระบบ MRV สาหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กและผลการทดสอบระบบ MRV และนายบุญรอด เยาวพฤกษ์ และนางสาววรรษมน (ที่ปรึกษาโครงการ) นำเสนอผลการศึกษาการพัฒนาระบบ MRV สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก • ระเบียบวิธีการของระบบ MRV สาหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก • แนวทางการทดสอบในจังหวัดนำร่อง และผลการทดสอบ • ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลในด้านพลังงาน ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และด้านเศรษฐศาสตร์ • สรุปความท้าทายในการดาเนินงาน และข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Thai-German Climate Programme: Energy (TGCP-Energy)

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1. กองยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 3.กองตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 4.สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 5.สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิและกำแพงเพชร 6.องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันและที่ปรึกษาโครงการ

http://