GIZ ลงพื้นที่ร่วมกับพลังงานจังหวัดนำร่องโครงการ MRV ยึดหลัก “ง่าย ปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 :

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) และที่ปรึกษาบริษัท The Creagy ลงพื้นที่จังหวัดนำร่อง สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาโครงการ MRV
โดยยึดหลัก “ง่าย ปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มเติมที่ : http://ppp.energy.go.th/พลังงานร่วม-giz-mrv/
 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดำเนินโครงการด้านพลังงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme: TGCP-Energy) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการตรวจวัด (Monitoring) การรายงาน (Reporting) และการทวนสอบ (Verification) สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย” ขึ้นเพื่อจัดทำแนวทางและคู่มือสำหรับการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการพลังงานขนาดเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้มีการประชุมเริ่มโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ปรึกษาและผู้พัฒนาโครงการมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนำร่องสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำเสนอความก้าวหน้ารวมทั้งหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินงานรายการข้อมูลที่ใช้ประกอบการดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ สาหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย”เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ สาหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาและทีมผู้พัฒนาโครงการจึงขอความอนุเคราะห์จากพลังงานจังหวัดนำร่อง ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพลังงานขนาดเล็ก รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกหน่วยงาน ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ โครงการพลังงานขนาดเล็กด้านพลังงานทดแทน และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ที่ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่จังหวัด
โดยแบ่งตามประเภทโครงการ 5 ประเภท โดยยึดหลัก “ง่าย ปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ดังนี้
1. โครงการบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
2. โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3. โครงการเตาเศรษฐกิจ
4. โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
5. โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูง
ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่โครงการจะพิจารณาละเอียดการติดตามประเมินผลในประเด็น ดังนี้
1. โครงการพลังงานขนาดเล็กด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่จังหวัดดาเนินการ
• รายละเอียดโครงการ เช่น
– ประเภทโครงการ พื้นที่ดำเนินการ จำนวนโครงการ
– เจ้าของโครงการ ขนาดโครงการ ปีที่เริ่มดำเนินงาน
– รูปแบบการบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน เป็นต้น
• กำลังการผลิต (เช่น kW/วัน หรือ ลบ.ม,/ปี) ปริมาณพลังงานที่ลดได้ (เช่น kW/ปี หรือ ลิตร/ปี)
• หน่วยงานให้การสนับสนุนหรือรับผิดชอบโครงการ และงบประมาณดาเนินโครงการและการซ่อมบำรุง
• ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
 ด้านสังคม (อาทิ โครงการฯ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความสามัคคีให้กับชุมชน)
 ด้านเศรษฐกิจ (อาทิ โครงการฯ ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนหรือลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงได้)
 ด้านสิ่งแวดล้อม (อาทิ โครงการฯ ช่วยลดปัญหาการตัดไม้เพื่อทำฟืนได้)
• การเก็บข้อมูลและการติดตามตรวจวัดผลในปัจจุบัน
 พารามิเตอร์/เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
 ความถี่ในการเก็บข้อมูล เช่น เก็บข้อมูลรายเดือน รายปี เป็นต้น
 รูปแบบการรายงานผลการดาเนินงาน
 หน่วยงานรับผิดชอบการเก็บข้อมูล
• ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินโครงการพลังงานขนาดเล็กด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน หรือด้านอื่นๆ ในอนาคต