ก.พลังงาน+GIZ สรุปบทเรียน MRV โครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 กระทรวงพลังงานร่วมกับ GIZ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย”
ภายใต้ “โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ
สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย”
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้อง Cattleya 2 โรงแรมรามาการ์เด้น

โดยเนื้อหาการอบรมในช่วงเช้า ผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จะรแนะนำโครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Energy) ➢ การนำเสนอ ภาพรวม “โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย” • ที่มาและความสำคัญ • ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ • ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ • ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 MRV Workshop_Presentation : http://

จากนั้น ที่ปรึกษาโครงการฯ จากบริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด จะนำเสนอระบบ MRV สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กและผลการทดสอบระบบในระยะเวลา 3 เดือน ผ่านการมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปใช้ในพื้นที่ โดยนำเสนอ • ผลการทบทวนระบบ MRV ภาคพลังงานในระดับสากลและระดับประเทศ • ระบบ MRV สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก • การทดสอบระบบ MRV และผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพลังงานฯ

คู่มือระเบียบวิธีระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) สาหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กระดับชุมชน MRV Guideline : http://


ในช่วงบ่ายผู้เข้ารับอบรมที่มาจากสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ จะได้ฝึกการทดลองใช้เครื่องมือการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก นำเสนอความท้าทายของระบบ MRV กับโครงการพลังงานขนาดเล็ก
โดยที่ปรึกษาโครงการฯ จากบริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด ช่วงท้ายจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น “การขยายผลระบบ MRV มาใช้ทั่วประเทศ”

แบบฝึกหัด MRV : http://

เฉลยแบบฝึกหัด MRV : http://

01 Calculation tool_บ่อหมักก๊าซชีวภาพ (Quiz) : http://

02 Calculation tool_โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Quiz) : http://

03 Calculation tool_เตาเศรษฐกิจ (Quiz) : http://

04 Calculation tool_ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Quiz) : http://

05 Calculation tool_ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างฯ (Quiz) : http://

MRV Workshop_Agenda : http://

โดยความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ MRV เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบ สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทยเป็นความร่วมมือกันของคณะกรรมการกำกับโครงการประกอบด้วย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(Giz) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ก.พลังงาน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน(สสช.) ก.พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษาจาก TheCreagyCompanyLimited และกองตรวจและประเมินผล ก.พลังงาน โดยมีการเข้าประชุมเปิดโครงการร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน เรื่องกำกับโครงการพัฒนาระบบตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบ สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MRV ย่อมาจาก
Measurable : การตรวจวัด การตรวจสอบการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพและปริมาณ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล, Reporting : การรรายงานเพื่อแสดงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกโครงการ
และ Verification : การทวนสอบ การทวนสอบผลการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รายงานสะท้อนถึงสภาพการดำเนินงานที่แท้จริง
ซึงการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ทั้ง 3 หัวข้อ เป็นหนึ่งในโครงการด้านพลังงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme: TGCP-Energy) วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการติดตามผลประหยัดพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลจากโครงการด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานขนาดเล็กระดับจังหวัด

เอกสารอบรม tgcp-energy/MRV/28 ต.ค. 62_https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMo56bKdLnMgjaE&id=E023BBF086A1CD12%211609&cid=E023BBF086A1CD12