กระทรวงพลังงานสนับสนุนการบริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจร สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

กระทรวงพลังงานสนับสนุนการบริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจร สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕ ๖๑ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้งบประมาณโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนฮัตตัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี กระทรวงพลังงานพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ เห็นได้จากชุมชนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวด“สุดยอดคนพลังงาน” ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย ส่วนพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการมอบรางวัลในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ๓๐๔ รางวัล ระดับภาค ๖๐ รางวัล และระดับประเทศจำนวน ๒๐ รางวัล รวมรางวัลที่มอบในโครงการนี้กว่า ๓๘๔ รางวัล ซึ่งนับเป็นผลงานเชิงประจักษ์ว่าการการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 1 0 ปี รวมทั้งสามารถยกระดับความรู้ ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดต้นแบบในการจัดการพลังงานที่ดี กว่า 300 ตัวอย่าง จากทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลการปฏิบัติที่ดี (best practices) สู่พื้นที่อื่นๆต่อไป จากความเป็นมาข้างต้น จึงนำมาสู่การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับภาคจาก ทั่วประเทศ และต่อยอดความสำเร็จด้วยการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศอย่างบูรณาการ นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือSustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรกระทรวงพลังงาน ในการจัดทำฐานข้อมูล เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนที่ทำโครงการพลังงานสะอาด ให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานระดับชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม SE (Social Enterprise) ในอนาคต กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม รวมมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 69 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครพลังงานชุมชนที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงานระดับภาค” ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงานระดับภาค” ผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดที่ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงานระดับภาค”และผู้บริหารร่วมสังเกตการณ์ในการจัดสัมมนา รวมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง โดยมีวิทยากรให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ จากหลายหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) มูลนิธิ ณ ปัญญา บริษัทโฟเซรา บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย ชุมชนที่ชนะเลิศรางวัลอาเซียนเอ็นเนอร์ยีอวอร์ด เป็นต้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาในระดับโลก เช่น แผนการพัฒนาที่ยังยืนแห่งสหประชาชาติหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) แผนพัฒนาฯ ในระดับประเทศ ภูมิภาค แผนจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น เป้าหมายสุดท้ายของแผนต่างๆเหล่านี้ คือมุ่งสู่การสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” บนความสมดุลของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนั่นคือเป้าหมายสำคัญของกระทรวงพลังงานในการที่จะ“มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง” แต่การที่จะบริหารจัดการพลังงานเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมจากพี่น้องภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชนดังจะเห็นได้จากการที่เรามี “สุดยอดคนพลังงาน” สาขาต่างๆจากทั่วประเทศ กว่า 300 ราย ที่ได้นำหลักการ แนวทางในการพัฒนาพลังงานไปประยุกต์ใช้ในแต่ละชุมชนท้องถิ่นยกระดับศักยภาพการรับรู้ เรียนรู้ จนถึงการปฏิบัติที่ดีด้านพลังงาน จนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากกระทรวงพลังงาน และยังไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อยอด ในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานในระดับชุมชน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน เพื่อให้เห็นภาพของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน การเตรียมความพร้อมของตัวบุคคลให้รู้เท่าทันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อมในระบบการจัดการต่างๆ จึงมีความสำคัญ ซึ่งต้องอาศัยระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ อาศัยความร่วมมือจากภาคส่วน นำไปสู่การพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวม และการที่จะดำเนินการดังกล่าวได้นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครพลังงานชุมชนหรือข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงพลังงานจะต้องพัฒนาศักยภาพตนเองก่อน เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการพลังงานระดับชุมชน ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน การที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนนั้น จำเป็นจะต้องเรียนรู้อย่างรอบด้าน รู้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยังยืนของโลก ของประเทศ ของกระทรวง เพื่อนำมาปรับใช้กับในระดับท้องถิ่น ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการฝึกคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงและปฏิบัติเป็นประจำและทำอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานและวางแผนการจัดการในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป