กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) พัฒนาหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน

                       ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย ด้วยการสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนทั้งในด้านการจัดหาพลังงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและพัฒนาเจตคติที่ดีต่องานพลังงานและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพลังงานของกระทรวงพลังงาน เข้าใจความสำคัญและจำเป็นของพลังงานกับการดำเนินชีวิต นโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานของรัฐและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน ๖ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนกลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน กลุ่มแกนนำ/ผู้นำ กลุ่มประชาชน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ในระดับจังหวัดและนักสื่อสารด้านพลังงาน ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรทั้งหมดจำนวน ๔ สูตร เพื่อเผยแพร่ความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการและประชาชนที่สนใจต่อไป 

แนะนำหลักสูตรเจตคติ .PDF

http://

หลักสูตรของโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. หลักสูตรการประชาสัมพันธ์
– เทปบันทึกการสอน ผ่านช่องทาง YouTube
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การโน้มน้าวและสร้างการรับรู้ 

การเขียนบท (วิดีโอ) : 

การถ่ายทำและตัดต่อเบื้องต้น

การตรวจ และแสดงผลงาน

  – เอกสารประกอบการอบรม 

ชื่อไฟล์ : ๑. เอกสารบรรยายหัวข้อการพีอาร์และโน้มน้าวใจ :  http://
๒. เอกสารบรรยายหัวข้อการเขียนบท : http://
๓. เอกสารบรรยายหัวข้อการถ่ายทำและตัดต่อเบื้องต้น : 
๔. App ที่จะใช้เรียนตัดต่อวีดิโอ http://

  – คู่มือ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ (สามารถตีพิมพ์ เป็นรูปเล่มได้)

ชื่อไฟล์ : คู่มือ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ http://

๒. หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน
– เทปบันทึกการสอน ผ่านช่องทาง YouTube

  – เอกสารประกอบการอบรม 

ชื่อไฟล์ : ๑. เอกสารความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน+สถานการณ์พลังงาน : http://
               ๒. เอกสารเทคโนโลยีพลังงานผลิตไฟฟ้า : http://

๓. หลักสูตรพลังงานชีวมวล
– เทปบันทึกการสอน ผ่านช่องทาง YouTube

  – เอกสารประกอบการอบรม
ชื่อไฟล์ : เอกสารพลังงานชีวมวล : http://

๔. หลักสูตรพลังงานขยะ
– เทปบันทึกการสอน ผ่านช่องทาง YouTube

– เอกสารประกอบการอบรม
ชื่อไฟล์ : เอกสารพลังงานขยะ :  http://

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 555/2
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี
ชั้น 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจัตร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรติดต่อ 02-140-6126: 
http://web.facebook.com/powerplantdevelopment