กศร. ร่วมกับ ReCharge ลงพื้นที่เกาะบูโหลนเล ขยายผลโซล่าโฮมแบบเติมเงินบริหารจัดการโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 5-11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) สป.พน. กลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม (กสร.) ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ReCharge ลงพื้นที่ดำเนินโครงการขยายผลการเข้าถึงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go) บ้านเกาะบูโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล  ชุมชนแห่งที่สองของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน โดยนำรุปแบบการดำเนินงานจากการจัดตั้งกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบูโหลนดอน มาปรับใช้ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

กิจกรรมวันที่ 5-8 ธันวาคม 2564 : เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อ การบริหารจัดการกลุ่มพลังงานทดแทนฯ ชุมชนเกาะบูโหลนดอน และชุมชนขยายผลเกาะบูโหลนเล ในเรื่องการบริหารจัดการบัญชี การเงิน บทบาทคณะกรรมการ บทบาทช่างชุมชน โดยมีคณะกรรมการตำแหน่งเลขานุการ และช่างชุมชน จากบ้านเกาะบูโหลนดอนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ เป็นต้น ชมคลิป : https://web.facebook.com/phirat.inphanich/posts/10225592918238259

วันที่ 6-8 ธ.ค. 2564 : ฝึกปฎิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training : OJT) เพื่อติดตั้งระบบโซล่าโฮมแบบเติมเงิน (SHS Pay-As-You-Go) ให้ช่างชุมชน สรุปงานติดตั้งระบบ (SHS Pay-As-You-Go)

หลังที่ 1 นายนาวิน หาญทะเล เลขที่ 140 ชุด M + พัดลม 2 + TV 1 = 720 บาท/เดือน
หลังที่ 2 บ้าน น.ส. กรรณิกา สันบู เลขที่ 75ชุด M + พัดลม 2 + TV 1 = 720 บาท/เดือน
หลังที่ 3 บ้านนายไชยา หาญทะเล เลขที่ 134 ชุด M + พัดลม 2 = 520 บาท/เดือน
หลังที่ 4 บ้านนายอาเสบ หาญทะเล เลขที่ 21 ชุด M + พัดลม 2 = 520 บาท/เดือน
หลังที่ 5 น.ส.มารีน่า สำเนียงล้ำ เลขที่ 48 ชุด M + พัดลม 2 = 520 บาท/เดือน
หลังที่ 6 บ้าน เกวลิน หาญทะเล เลขที่20 ชุด S + พัดลม 2 = 370 บาท/เดือน
หลังที่ 7 บ้าน ดารา หาญทะเล เลขที่ 20 ชุด M + พัดลม 2 + TV 1 = 720 บาท/เดือน
หลังที่ 8 บ้าน เสาด๊ะ หาญทะเล เลขที่72 ชุด M + พัดลม 2= 520 บาท/เดือน
หลังที่ 9 บ้าน แสงระวี หาญทะเล เลขที่ 93 ชุด M + พัดลม 1 + TV 1 = 660 บาท/เดือน
หลังที่ 10 บ้าน อาหมาด หาญทะเล เลขที่154 ชุด M + พัดลม 2 + TV 1 = 720 บาท
หลังที่ 11 นางสาวมูดี ซาหรับ เลขที่11 ชุด M + พัดลม 2 + TV 1 = 720 บาท/เดือน
หลังที่ 12 บ้านนายหยัน ลายัง เลขที่ 51 ชุด S+ พัดลม 1= 310 บาท/เดือน
หลังที่ 13 มยุรี เบนหมาด เลขที่ 74 ชุด M + พัดลม 1= 460 บาท/เดือน
หลังที่ 14 วีระพงษ์ โอมณี เลขที่ 36 ชุดตู้เย็น 1,300 บาท/ เดือน
หลังที่ 15 ธานี สิงขโทัย เลขที่ 37
ชุด M + พัดลม 1 + TV 1 = 660 บาท/เดือน
หลังที่ 16 บ้านนางปรีดา โสรมณ์ เลขที่ 65 ชุด M + พัดลม 1= 460 บาท/เดือน
หลังที่ 17 บ้านน.ส.อลิษา หีมโต๊ะเต๊ะ เลขที่ 84 ชุด M + พัดลม 1 = 460 บาท/เดือน
หลังที่ 18 บ้าน อารียะ สะอีด เลขที่ 84 ชุด S + พัดลม 1 = 310 บาท/เดือน

ชมคลิปติดตามผลการใช้งานระบบ : 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 : ประชุมครั้งที่ 2 กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบูโหลนเล เริ่ม 14.30 -15.30 น. วาระ 1.ทบทวนการประชุม ครั้งที่ 1:23/9/2564 ประธานแจ้งรับรองรูปแบบเข้าร่วมโครงการในนามตัวแทนกลุ่ม
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระ 2. : เลขาแจ้งโครงสร้างคณะทำงานและแจ้งเพิ่มช่างชุมชนนายหยัน ลายัง บ้านเลขที่ 51 ชี้แจงการเก็บเงินมัดจำระบบและค่าใช้จ่ายรายเดือนสมาชิก 18 คน
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระ 3. : ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน+รับรองกฏระเบียบ+การเปิดบัญชีกลุ่ม วันเวลาทำการกลุ่ม+ค่าช่างชุมชน
ที่ประชุม : รับรอง
วาระ 4. : ทบทวนความรู้เบื้องต้นการใช้งานดูแลรักษา และเงื่อนไขการรับประกันระบบ
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระ 5. : เลขานุการรายงานการเงิน/เปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่ม
ที่ประชุม : รับทราบ

รายงานการเงินบ้านเกาะบูโหลนเล

ชมคลิป : https://web.facebook.com/phirat.inphanich/videos/285041090238469

ปิดการประชุม : 15.30 น.

ชมคลิปการประชุมทบทวนกฏระเบียบ 

คลิปเพิ่มเติม 

https://web.facebook.com/phirat.inphanich/videos/470298621288356

https://web.facebook.com/phirat.inphanich/videos/3086694018219818

https://web.facebook.com/phirat.inphanich/videos/623262042343897

กิจกรรมวันที่ 10-11 ลงพื้นที่ขยายผลสมาชิกใหม่บ้านเกาะบูโหลนดอน ชมคลิป :