กศร. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัยพิเศษ ปี2565 (Special SOME 2022)

วันนี้ ( 26 ม.ค. 65)


นายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน และนายธีศิษฏ์ สองเมือง วิศวกรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัยพิเศษ ปี2565 (Special SOME 2022) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน การประชุมดังกล่าว จัดโดยกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมีนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายประเทศไทย

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในปี 2021 และแผนการดำเนินกิจกรรมในปี 2022 ภายใต้แผนปฏิบัติการ APACE Phase II ในกรอบความร่วมมือด้านพลังงาน ทั้ง 7 สาขา ได้แก่ 1) ด้านไฟฟ้าของอาเซียน (HAPUA) และความก้าวหน้าโครงการ LTMS-PIP 2) ด้านปิโตรเลียม (ASCOPE) 3) ด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานของอาเซียน (EE&C-SSN) 4) ถ่านหิน (AFOC) 5) ด้านพลังงานทดแทนของอาเซียน (RE-SSN) 6) ด้านนโยบายและแผนพลังงานของอาเซียน (REPP-SSN) 7) ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของอาเซียน (NEC-SSN)
รวมไปถึงการดำเนินงานด้านพลังงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) และประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner)