กศร.สป.พน. ITA 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

(ITA 016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ – สรุปผลประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สสช.ในขั้นตอนการประเมินผลการทดลองใช้นวัตกรรมบริการกลุ่มเป้าหมายข้อมูลพลังงานชุมชน (ม.ค.-ก.พ.’64) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564

http://

http://

ลิงค์แบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNZ-3qggnWymwFrop2zl0c6rfxIyxDVjfwSJTyfCmArqc4pA/viewform