กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดให้หน่วยงานที่สนใจขอรับการจัดสรรงบประมาณ ยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ประจำปี 2564

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดให้หน่วยงานที่สนใจขอรับการจัดสรรงบประมาณ ยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ประจำปี 2564
**หน่วยงานที่เคยขอรับการจัดสรรงบประมาณเมื่อปี 2563 ไม่ต้องสมัครใหม่**
ระยะเวลาในการยื่นลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 31 มกราคม 2564
ดาวน์โหลดประกาศ ตัวอย่างแบบฟอร์มและคู่มือได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
เว็บไซน์สมัคร Admin
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enconfund.go.th/index.php
 
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินรวม 6,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน 3 แผนงาน
ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนใช้เป็นแนวทางการขอรับการสนับสนุนต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enconfund.go.th/