แนะนำองค์กร กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน

แนะนำองค์กร; กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ?
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562 โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และจัดทายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน
2. จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน
3. เผยแพร่ ถ่ายทอด รณรงค์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
4. ประสานงาน และดาเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน
5. ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
?กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน?
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 23 Enco ตึก B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02- 140-6125
E-mail: nuclear@energy.go.th
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ